T: + 48 500 415 527 | 

Płaca minimalna Loi Macron we Francji od 1 lipca 2016 roku.

Płaca minimalna Loi Macron we Francji od 1 lipca 2016 roku.

Już od 1 lipca 2016 r. zagraniczna firma wykonująca przewozy na terenie Francji będzie musiała zapewnić pracownikowi minimalne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 9,67 euro / godzinę. Jednak to nie koniec wymogów, które muszą spełnić firmy spoza Francji.

7 kwietnia 2016 r. we Francji został przyjęty dekret nr 2016-418,  którego głównym założeniem było zastosowanie przepisów francuskiego Kodeksu pracy również do zagranicznych przedsiębiorstw transportowych, którzy tymczasowo oddelegowują pracowników. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

Oprócz konieczności zapewnienia płacy minimalnej w wysokości 9,67 euro/godzinę, polscy przedsiębiorcy będą musieli spełnić szereg wymagań administracyjnych, aby wykonywać przewóz  na terenie Francji.

Nie należy także zapominać, że we Francji funkcjonuje układ zbiorowy w sektorze transportu, który gwarantuje pracownikom dodatkowe świadczenia, w tym postaci premii za wysługę lat.

Zaświadczenie o oddelegowaniu

Podobnie, jak w przypadku zwykłego oddelegowania pracownika do świadczenia pracy na terytorium Francji, również przedsiębiorstwo transportowe będzie musiało wydać pracownikowi – kierowcy stosowne zaświadczenie o oddelegowaniu.

Zaświadczenie wydawane będzie na okres wskazany przez przedsiębiorcę zagranicznego, jednak nie dłużej niż na sześć miesięcy. Zaświadczenie to obowiązkowo będzie musiało zostać wydane w języku francuskim, koniecznie przed pierwszym oddelegowaniem, opatrzone datą i podpisem. Kierowca będzie musiał posiadać przedmiotowe zaświadczenie przy sobie.

Dodatkowo będzie musiało zawierać dane, takiej jak:

 • dane kontaktowe firmy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, forma prawna, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonów przedsiębiorstwa lub zakładu, który zwykle zatrudnia pracownika, datę i miejsce urodzenia zarządcy lub zarządców, oznaczenie zakładu ubezpieczeń społecznych, do którego odprowadzane są składki),
 • dane pracownika oddelegowanego (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres stałego zamieszkania, data podpisania umowy o pracę, prawo właściwe dla umowy o pracę, kwalifikacje zawodowe oddelegowanego kierowcy),
 • stawka godzinowa brutto w przeliczeniu na euro, ustalenia dotyczące wydatkowania kosztów na zakwaterowanie i wyżywienie, w tym koszty dzienne,
 • dane kontaktowe przedstawiciela na terytorium Francji (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonów przedstawiciela),
 • w przypadku przedsiębiorstw przewozowych, dane dotyczące wpisu w elektronicznym rejestrze transportu drogowego, utworzonego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • w przypadku oddelegowania realizowania między zakładami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, zaświadczenia winno zawierać dodatkowo: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonów, numer identyfikacyjny SIRET (ichniejszy Regon) przedsiębiorstwa lub podmiotu przyjmującego oddelegowanego kierowcy, datę rozpoczęcia oddelegowania i przewidywaną datę zakończenia, zasady ponoszenia kosztów podróży, ewentualnie, adres miejsc zakwaterowania pracownika.

Akta osobowe w pojeździe

Kierowca, na żądanie funkcjonariuszy przeprowadzających kontrolę, obowiązany jest przedstawić:

 1. karty wynagrodzeń za okres oddelegowania lub innego równoważnego dokumentu, zawierającego następujące informacje:

– stawka godzinowa brutto oraz dodatek za nadgodziny, w przeliczeniu na euro,

– okres i godziny, które różnicują zapłatę wynagrodzenia w regularnej wysokości oraz dodatku za nadgodziny,

– urlopy i dni świąteczne oraz związane z nimi zasady wynagradzania;

 1. jakikolwiek dokument potwierdzający faktyczną wypłatę wynagrodzenia,
 2. kopię powołania przez przedsiębiorstwo jej przedstawiciela, zgodnie z wymogami określonymi artykułem R 1263-2-1 Kodeksu pracy;
 3. w razie potrzeby, tytuł układu zbiorowego znajdującego zastosowanie do pracowników,
 4. egzemplarz ważnego zaświadczenia o oddelegowaniu,
 5. umowę o pracę pracownika oddelegowanego.

Przedstawiciel zagranicznego przedsiębiorcy

Powołanie przedstawiciela przez zagranicznego przedsiębiorcę dokonuje się w formie pisemnej, wskazując:  imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres we Francji, adres poczty elektronicznej, albo nazwę spółki, numer telefonu przedstawiciela.

Dokument musi zostać przetłumaczony na język francuski.

Przedstawiciel musi zostać ustanowiony na co najmniej okres oddelegowania oraz okres 18 miesięcy po jego zakończeniu.

Sankcje karne i administracyjne

Sankcje karne za naruszenie przepisów francuskiej ustawy dotkną samego przedsiębiorcę (właściciela/zarząd). Karalne karą grzywny przede wszystkim będzie brak zaświadczenia, ale także okoliczność, że wymagana dokumentacja będzie niekompletna, nieprawidłowa, nieczytelna lub sporządzona w taki sposób, że wskazane w niej informacje będą mogły zostać usunięte.

Ustawodawca francuski zaklasyfikował te naruszenia to czwartej klasy, co oznacza, iż zgodnie z art. 113-13 Kodeksu karnego francuskiego, będą one karane grzywną w wysokości 750 euro.

Natomiast za brak posiadania egzemplarza umowy o pracę przez kierowcę, przedsiębiorca zapłaci grzywnę stosowną do trzeciej klasy naruszeń, czyli 450 euro.

Z tytułu naruszeń stosownych przepisów, przedsiębiorca narażony jest także na nałożenie grzywny administracyjnej.

Wysokość grzywny nie może przekroczyć 2.000 euro za naruszenia związane z oddelegowaniem pracowników, a w przypadku ponownych naruszeń – 4.000 euro w ciągu jednego roku od dnia powiadomienia o pierwszej grzywnie. Łączna kwota grzywien nie może przekroczyć 500.000 euro.

Przy ustalaniu wysokości grzywny organ administracyjny bierze pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia, zachowanie sprawcy naruszenia oraz jego środki i wydatki.

Okres przedawnienia grzywny administracyjnej wynosi dwa lata i liczony jest od dnia, w którym naruszenie zostało popełnione.

Bieżące informacje na temat przewozów transportowych we Francji są publikowane na stronie www.koben.pl.

Temat francuskiej płacy minimalnej będzie szeroko omawiany na szkoleniach organizowanych przez Kancelarię Transportową KOBEN Sp. z o.o. – terminy oraz szczegóły dotyczące najbliższych szkoleń.

 

Dział Prawny Kancelarii Transportowej KOBEN Sp. z o.o.Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close