Obowiązkowa ewidencja godzin pracy przy umowie zlecenia od 1 stycznia 2017 r. – najnowsze wytyczne PIP.

Nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, niezależnie od tego, czy prowadzącą oni działalność gospodarczą, czy też nie (tzw. samozatrudnieni) –  obowiązany jest do ewidencjonowania ich…

Płaca minimalna w Holandii – najnowsze informacje.

WPHI Ambasady RP w Holandii potwierdził, że przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują w przypadku transportu międzynarodowego oraz kabotażu. Aktualnie, wyjątkowo, obowiązujące przepisy nie są egzekwowane w przypadku tranzytu. Holenderskie Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia potwierdziło, że płaca minimalna ma zastosowanie do kabotażu oraz transportu międzynarodowego. Nie ma natomiast zastosowania do tranzytu. „Zbiorowy Układ zbiorowy” tzw.…

Aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego dla branży transportowej we Francji.

Francja potwierdziła, że aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego dla branży transportowej w przypadku transportu towarów wynoszą:

9,76 euro (dla grup: 3bis, 4,5,6) oraz 10 euro (dla grupy 7).

 

Aktualne informacje odnośnie minimalnych stawek znajdują się tutaj. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Remuneration_minimum_TR_marchandises_personnes_janvier_2017_PL.pdf

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

WAŻNA INFORMACJA. Francja zaktualizowała opublikowane dotychczas wytyczne.

Francja zaktualizowała opublikowane dotychczas wytyczne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze uzupełniania: Mając na uwadze, że jakiekolwiek kwoty wypłacane tytułem zwrotu kosztów, takie jak koszty przejazdów, zakwaterowania lub wyżywienia, także jeśli mają one charakter ryczałtowy, nie są wliczane do minimalnego wynagrodzenia, dodatkowo wyjaśniono, że: „W przypadku ogólnego wynagrodzenia ryczałtowego, pracodawca składa na własną odpowiedzialność deklarację określającą część wynagrodzenia…

SIPSI – problemy techniczne.

W związku z pojawiającymi się problemami w funkcjonowaniu systemu SIPSI uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej portalu SIPSI opublikowany został oficjalny komunikat dotyczący błędów w rubryce „Koszty podróży, posiłków oraz zakwaterowania”. Po wygenerowaniu zaświadczenia dochodziło bowiem do sytuacji, że w rubrykach tych zaznaczone pozycje były odmienne od tych, wybranych przez użytkownika. Błąd został wykryty i,…

Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r. NAJNOWSZE INFORMACJE.

Centralna Jednostka Koordynacyjna austriackiego Ministerstwa Finansów ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdzają wcześniejszą interpretację Działu Prawnego Kancelarii Transportowej KOBEN, że przepisy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG) znajdują również zastosowanie do transportu międzynarodowego.   Jak informowaliśmy poprzednio, literalne brzmienie ustawy wprost wskazuje, że nie ma…

Francja – obowiązek posiadania formularza A1.

Zgodnie z dotychczasową praktyką francuskich służb kontroli, zdarzało się, że od kierowcy, a także od przedstawiciela działającego na rzecz przedsiębiorcy żądano przedstawienia formularza A1. Niemniej jednak, od 1 kwietnia 2017 r., na podstawie nowego przepisu art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, zamawiający usługę (transportową) będzie zobligowany do weryfikowania posiadania przedmiotowego dokumentu przez delegowanego pracownika, pod…

Kolejne zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 16 grudnia 2016 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Przedmiotowa ustawa została ogłoszona w dniu 30 grudnia 2016 r., a weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w obowiązujących przepisach: Zmiany w Kodeksie pracy: Nowy termin na złożenie odwołania…

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów opublikowany. Co na to ZUS?

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt K 11/15 został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2016 r. poz. 2206. Zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (link do wyroku dostępny tutaj http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2206/1).  Wyrok wraz z uzasadnieniem…

AKTUALIZACJA – Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r.

W związku z pojawiającymi się opiniami na temat stosowania przepisów płacy minimalnej w Austrii, wskazujemy, co następuje. Zgodnie z treścią § 1 ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG), spod stosowania tej ustawy wyłączony został tranzyt, o czym informowaliśmy wcześniej. Literalne brzmienie tego przepisu wskazuje na…