Zatrudnianie cudzoziemców w 2017 roku część 2.

Dodatkowe obowiązki pracodawcy Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) pracodawca ma obowiązek: – żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności…

Zatrudnianie cudzoziemców w 2017 roku część 1.

W firmach transportowych coraz większym zainteresowaniem cieszy się temat zatrudniania cudzoziemców, w szczególności za naszej wschodniej granicy. O dobrego kierowcę niełatwo, mając na uwadze, że również spora część tej grupy Polaków wyemigrowała w celu poszukiwania lepszych warunków zatrudnienia. Czy przewoźników czekają zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców? W ostatnim kwartale roku 2016 sporo komentowało się prognozowane…

AKTUALIZACJA – Włochy udostępniają system zgłaszania oddelegowania.

Zgodnie z treścią Okólnika nr 3/2016, w przypadku przewozu kabotażowego towarów lub pasażerów, o którym mowa w Rozdziale III  Rozporządzenia (UE) nr 1072/2009 oraz w Rozdziale V Rozporządzenia (UE) nr 1073/2009, biorąc pod uwagę specyfikę powyższych operacji w zakresie których nie jest zawsze możliwe rozróżnienie ani podmiotu pracodawcy-użytkownika, ani dokładnego miejsca wykonywania pracy – stosowne…

Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r.

Kolejna zmiana w nowym roku, która czeka na przewoźników. Austria znowelizowała ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG). Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i pociągają za sobą szereg obowiązków, które będzie musiał spełnić przewoźnik wykonujący operacje transportowe na terytorium Austrii. Jak podaje WPHiI Ambasady RP w…

Włochy udostępniają system zgłaszania oddelegowania.

Na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Pracy zamieszczony został komunikat odnośnie do możliwości zgłaszania oddelegowania pracowników do pracy we Włoszech za pośrednictwem portalu internetowego ClicLavoro dostępnego pod adresem: https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx Więcej informacji na temat oddelegowania zostało opublikowanych na portalu internetowym www.distaccoue.lavoro.gov.it. Informacje dostępne są w języku włoskim oraz angielskim. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania dekretu legislacyjnego 136/2016 w…

W dniu dzisiejszym rząd francuski dokona waloryzacji stawki minimalnej obowiązującej w roku 2017.

Jak zapowiedziała francuska Minister Pracy Myriam El Khomri – minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia wyniesie w 2017 roku 9,76 euro brutto (1 480.27 euro brutto miesięcznie), czyli nastąpi wzrost tej stawki o 0,93% (w roku 2016 minimalna stawka godzinowa brutto wynosi 9,67 euro). Francuska Minister Pracy nie odniosła się do waloryzacji wynagrodzenia w sektorze transportowym, niemniej…

Jakie zmiany w prawie czekają przewoźnika w 2017 roku? cz. 5

5. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz Klasyfikacja poważnych naruszeń przepisów unijnych – zmiany w przepisach regulujących dobrą reputację   Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym jest wynikiem wypełnienia obowiązku utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a także zmian w zakresie przepisów regulujących dobrą reputację, związanych z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017…

AKTUALIZACJA: Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz utrata dobrej reputacji.

W dniu dzisiejszym weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. W ramach przypomnienia publikujemy tekst artykułu na ten temat przygotowany przez nasz dział prawny. Zmiana będzie dotyczyła utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a także zmiany w zakresie przepisów regulujących dobrą reputację, związaną z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.…

Jakie zmiany w prawie czekają przewoźnika w 2017 roku? cz. 4

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie obowiązku wypłaty ryczałtów za nocleg   W dniu 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek w przedmiocie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących zwrotu kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1) art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia…

Jakie zmiany w prawie czekają przewoźnika w 2017 roku? cz. 3

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia Nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, niezależnie od tego, czy prowadzącą oni działalność gospodarczą, czy też nie (tzw.…