Hiszpania wprowadza karę za odbiór 45h w kabinie.

Hiszpania również odpowiedziała na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 grudnia 2017 r., który orzekł, że kierowca nie może spędzać w pojeździe regularnych tygodniowych okresów odpoczynku.   Hiszpański związek przewoźników Fenadismer potwierdził, że w Ministerstwie trwają prace nad nowelizacją ustawy, która wprowadzi zakaz odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Na chwilę obecną wysokość…

Francja – kara 1 roku zakazu kabotażu.

Prefekt regionu Centre-Val de Loire nałożył sankcje na przewoźników za wielokrotne naruszenia przepisów dotyczących transportu drogowego towarów.   Zakaz kabotażu na terytorium Francji przez okres 1 roku dla dwóch hiszpańskich firm transportowych. Taka kara została orzeczona za nagromadzenie poważnych wykroczeń dotyczących nielegalnego kabotażu oraz braku międzynarodowego listu przewozowego CMR na pokładzie pojazdu. Również francuska firma została…

FRANCJA – obniżenie dopuszczalnej prędkości do 80 km/h.

Z dniem 1 lipca 2018 roku na francuskich drogach lokalnych zacznie obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km/h. Obniżenie dopuszczalnej prędkości z 90 km/h do 80 km/h będzie dotyczyło wszystkich użytkowników dróg. Rząd zdecydował się na obniżenie maksymalnej prędkości do 80 km/h na drogach lokalnych z uwagi na duży wskaźnik śmiertelności ofiar wypadków drogowych na tych właśnie…

Łatwiejsze dziedziczenie przedsiębiorstwa jednoosobowego.

Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (pozycja UD190). Projekt reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG”, po jego śmierci oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej przy użyciu tego przedsiębiorstwa. Do ustanowienia…

Zmiany w przepisach dotyczących przewozu drogowego osób i rzeczy.

Od 3 listopada 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie pobierał opłatę elektroniczną. Ponadto wraz z wojewódzkimi inspektorami będzie uprawniony do administrowania danymi osobowymi oraz udostępniania ich m.in.: Policji, Straży Granicznej, sądom, prokuratorowi, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. Obecnie trwają prace…

Transport odpadów – najnowsze zmiany w przepisach.

Dzisiaj, tj. 24 stycznia 2018 r., wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które przewiduje m.in. konieczność oznakowania środków transportu. Pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu, tj.: tablicę koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na…

Luksemburg – płaca minimalna zawieszona!

Luksemburg zawiesił stosowanie przepisów regulujących płacę minimalną zarówno w przypadku transportu międzynarodowego, jak i kabotażu do czasu uchwalenia nowych przepisów na poziomie europejskim. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie oficjalnego komunikatu: Zawieszenie obowiązku zgłaszania oddelegowania oraz kontroli stosowania luksemburskich przepisów w kwestii minimalnego wynagrodzenia do kierowców oddelegowanych w sektorze transportu transgranicznego towarów i osób.   Przepisy o oddelegowaniu…

FRANCJA – REZYGNACJA Z OPŁATY OD SIPSI.

Dobra wiadomość dla pracodawców oddelegowujących pracowników do pracy we Francji.   Francuskie Ministerstwo Pracy podało oficjalną informację w sprawie „opłaty SIPSI” w wysokości 40 €, która miała zostać wprowadzona od każdego delegowanego pracownika począwszy od 1 stycznia 2018 r.   Ministerstwo poinformowało, że „opłata skarbowa SIPSI” zostanie zastąpiona przez nową opłatę, która będzie należna WYŁĄCZNIE…

Diety i ryczałty oskładkowane?

W dniu 21 grudnia 2017r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego z udziałem Ministerstw: Infrastruktury i Budownictwa, Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem posiedzenia było omówienie nowego projektu zmiany ustawy o czasie kierowców, który zakłada poprawę warunków pracy i socjalnych kierowców. Projekt nowelizacji wprowadza odejście od definicji podróży…