Praca kierowcy jest pracą w szczególnych warunkach – uchwała SN.

W dniu 31 stycznia 2018r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie zaliczania pracy kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony jako pracy w szczególnych warunkach. Podstawą złożenia wniosku o rozstrzygnięcie były ujawnione w orzecznictwie rozbieżności dotyczące wykładni przepisów, które  umożliwiają osobom urodzonym po 31 grudnia 1949 r. skorzystanie z uprawnień emerytalnych według regulacji obowiązujących przed datą…

Nowe rozporządzenie dot. mocowania ładunków.

Projekt nowego rozporządzenia dot. mocowania ładunków został skierowany do podpisu Ministra Infrastruktury.   Przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie do przewozu ładunku pojazdami kategorii N i O, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przepisy nie znajdą zastosowania do przewozów objętych Umową europejską dotyczącą…

Hiszpania wprowadza karę za odbiór 45h w kabinie.

Hiszpania również odpowiedziała na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 grudnia 2017 r., który orzekł, że kierowca nie może spędzać w pojeździe regularnych tygodniowych okresów odpoczynku.   Hiszpański związek przewoźników Fenadismer potwierdził, że w Ministerstwie trwają prace nad nowelizacją ustawy, która wprowadzi zakaz odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Na chwilę obecną wysokość…

FRANCJA – obniżenie dopuszczalnej prędkości do 80 km/h.

Z dniem 1 lipca 2018 roku na francuskich drogach lokalnych zacznie obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km/h. Obniżenie dopuszczalnej prędkości z 90 km/h do 80 km/h będzie dotyczyło wszystkich użytkowników dróg. Rząd zdecydował się na obniżenie maksymalnej prędkości do 80 km/h na drogach lokalnych z uwagi na duży wskaźnik śmiertelności ofiar wypadków drogowych na tych właśnie…

Łatwiejsze dziedziczenie przedsiębiorstwa jednoosobowego.

Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (pozycja UD190). Projekt reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG”, po jego śmierci oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej przy użyciu tego przedsiębiorstwa. Do ustanowienia…

Zmiany w przepisach dotyczących przewozu drogowego osób i rzeczy.

Od 3 listopada 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie pobierał opłatę elektroniczną. Ponadto wraz z wojewódzkimi inspektorami będzie uprawniony do administrowania danymi osobowymi oraz udostępniania ich m.in.: Policji, Straży Granicznej, sądom, prokuratorowi, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. Obecnie trwają prace…

Transport odpadów – najnowsze zmiany w przepisach.

Dzisiaj, tj. 24 stycznia 2018 r., wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które przewiduje m.in. konieczność oznakowania środków transportu. Pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu, tj.: tablicę koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na…

FRANCJA – REZYGNACJA Z OPŁATY OD SIPSI.

Dobra wiadomość dla pracodawców oddelegowujących pracowników do pracy we Francji.   Francuskie Ministerstwo Pracy podało oficjalną informację w sprawie „opłaty SIPSI” w wysokości 40 €, która miała zostać wprowadzona od każdego delegowanego pracownika począwszy od 1 stycznia 2018 r.   Ministerstwo poinformowało, że „opłata skarbowa SIPSI” zostanie zastąpiona przez nową opłatę, która będzie należna WYŁĄCZNIE…

Diety i ryczałty oskładkowane?

W dniu 21 grudnia 2017r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego z udziałem Ministerstw: Infrastruktury i Budownictwa, Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem posiedzenia było omówienie nowego projektu zmiany ustawy o czasie kierowców, który zakłada poprawę warunków pracy i socjalnych kierowców. Projekt nowelizacji wprowadza odejście od definicji podróży…

Obowiązki pracodawcy w 2018 r.

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, od stycznia 2018r. wzrośnie płaca minimalna i będzie ona wynosić 2100 zł (podwyżka o 100 zł w porównaniu z 2017 rokiem). W praktyce pracodawca wypłaci nie tylko wyższe wynagrodzenie pracownikowi, bowiem z płacą minimalną  wzrosną też świadczenia z nią powiązane (odprawa z tytułu zwolnień grupowych, dodatek za pracę w nocy). Ponadto, jeśli pracownik…