Komisja Europejska – propozycja zmian w przedmiocie płacy minimalnej w branży transportowej.

Komisja Europejska – propozycja zmian w przedmiocie płacy minimalnej w branży transportowej.

Komisja Europejska w dniu 31 maja 2017 r. przyjęła projekt zmian Dyrektywy 96/71/EC dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Projekt zakłada istotne zmiany w międzynarodowym przewozie drogowym.

 1. Państwa członkowskie będą miały obowiązek przestrzegania przepisów państwa przyjmującego, regulujących płacę minimalną (dot. minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych oraz minimalnych stawek płacy, wraz ze stawką za nadgodziny), o ile okres oddelegowania jest dłuższy niż trzy dni w okresie jednego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli okres oddelegowania jest krótszy lub równy trzem dniom – zagraniczne przedsiębiorstwa nie będą miały obowiązku stosowania tych przepisów. Powyższe dotyczy transportu międzynarodowego w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1072/09 oraz rozporządzenia (WE) 1073/09, wobec czego wyłączenie nie dotyczy operacji kabotażowych.[signinlocker id=”18775″]
 2. Przy obliczaniu okresu oddelegowania należy stosować następujące założenia:
 3. jeżeli dzienny okres pracy jest krótszy niż sześć godzin spędzonych na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego – przyjmuje się, że okres oddelegowania wynosi pół dnia;
 4. jeżeli dzienny okres pracy wynosi sześć godzin lub więcej godzin spędzonych na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego – przyjmuje się, że okres oddelegowania wynosi cały dzień;
 5. przerwy i okresy odpoczynku, a także okresy gotowości spędzone na terytorium

przyjmującego państwa członkowskiego – uznaje się za czas pracy.

 1. Państwa członkowskie mogą stosować jedynie następujące wymogi administracyjne i środki kontroli:
 2. a) przewoźnik drogowy mający siedzibę w innym państwie członkowskim ma obowiązek przesłać zaświadczenie o oddelegowaniu właściwym organom krajowym najpóźniej do dnia

rozpoczęcie oddelegowania, w formie elektronicznej, w języku urzędowym przyjmującego państwa członkowskiego lub w języku angielskim, zawierające tylko następujące informacje:

– dane przewoźnika;

–  dane kontaktowe kierownika transportu lub innej osoby kontaktowej w państwie członkowskim prowadzenia działalności, w celu nawiązania kontaktu z właściwymi organami przyjmującego państwa członkowskiego, w którym świadczone są usługi, oraz wysyłania i otrzymywania dokumentów oraz zawiadomień,

– przewidywana liczba oraz dane delegowanych kierowców;

– przewidywany czas trwania, przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania;

– tablice rejestracyjne pojazdów używanych do oddelegowania;

– rodzaj usług transportowych, tzn. przewóz towarów, przewóz pasażerów, przewóz międzynarodowy, przewóz kabotażowy;

 1. b) obowiązek przechowywania przez kierowcę i udostępnienia, na żądanie właściwych służb podczas kontroli drogowej, w formie papierowej lub elektronicznej, kopii zaświadczenia o oddelegowaniu oraz dowodów wykonywania operacji transportowych (list przewozowy), także w formie elektronicznej,
 2. c) zobowiązanie kierowcy do przechowywania i udostępniania, na żądanie właściwych służb podczas kontroli drogowej, danych z tachografów, w szczególności kodów państw członkowskich, w których kierowca był obecny przy wykonywaniu międzynarodowych operacji transportowych lub operacji kabotażowych,
 3. d) zobowiązanie kierowcy do przechowywania i udostępniania, na żądanie właściwych służb podczas kontroli drogowej, w formie papierowej lub elektronicznej, kopii umowy o pracę lub

dokumentu równoważnego, przetłumaczonej na jeden z języków urzędowych przyjmującego państwa członkowskiego lub na język angielski;

 1. e) obowiązek udostępnienia przez kierowcę, jeżeli jest to wymagane podczas kontroli drogowej, w formie papierowej lub elektronicznej, kopii odcinków wypłat za ostatnie dwa miesiące; podczas kontroli kierowca ma prawo skontaktować się z biurem, kierownikiem transportu lub każdą inną osobą lub podmiotem, który może dostarczyć przedmiotowe kopie;
 2. f) zobowiązanie zagranicznego przewoźnika do dostarczenia, po okresie oddelegowania,

w formie papierowej lub elektronicznej, kopii dokumentów, o których mowa w lit. b), c) i e), na żądanie organów przyjmującego państwa członkowskiego, w rozsądnym terminie;

 1. g) zaświadczenie o oddelegowaniu może obejmować okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

                Zakłada się, że Komisja dokona oceny wdrożenia niniejszej dyrektywy i jej wpływu, w ciągu trzech lat od jej transpozycji. Dyrektywa, w ocenie Komisji, powinna zostać wdrożona w terminie nie dłuższym niż dwa lata.  Państwa członkowskie będą obowiązane przekazać Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, stanowiących implementację dyrektywy.

                Kompletny tekst zaproponowanych przez Komisję zmian dostępny jest tutaj .

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

Radca Prawny Marek Kliś[/signinlocker]Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close