Polskie regulacje dot. przeciążenia pojazdów niezgodne z dyrektywą UE.

Zgodnie z opinią Rzecznika Generalnego Yves`a Bota przedstawioną w dniu 19 września 2018r. w sprawie C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, doszło do uchybienia przepisów dyrektywy unijnej 96/53/WE dotyczącej m.in. maksymalnego obciążenia w ruchu międzynarodowym.

[signinlocker id=”18775″]

Przypomnieć należy, iż stosownie do art. 41 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

„1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  1. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

1)      dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,

2)      dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

– mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  1. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t”.

 

W przypadku ruchu pojazdem nienormatywnym, koniecznym jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia, a za jego brak, przedsiębiorca transportowy może zostać ukarany karą w wysokości 15 000 zł.

 

Natomiast przepisy unijne jednoznacznie wskazują, maksymalny dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej wynosi 11,5 tony.

 

Z uwagi na wprowadzone przez Polskę ograniczenia, prawie 97% sieci drogowej w Polsce jest zamknięte dla ruchu pojazdów zgodnych z limitami ciężaru określonymi  w dyrektywie unijnej. Owszem przepisy unijne dają możliwość w szczególnych przypadkach wprowadzenia odstępstw, niemniej Polska powołała się na przewidziane w przepisach odstępstwa bez wskazania powodów, dla których aż tak znaczna ilość dróg mogła z nich skorzystać.

 

W związku z czym, Rzecznik Generalny w swej opinii jednoznacznie stwierdził, iż dostęp do całej sieci dróg w Polsce jest ograniczony w warunkach sprzecznych z zasadą ustanowioną w art. 3 dyrektywy 96/53. Na mocy polskiego ustawodawstwa 97% dróg publicznych jest zamknięte dla ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej wynoszącym 11,5 tony, z zastrzeżeniem uzyskania specjalnego zezwolenia.

 

Tym sam, ograniczając ruch pojazdów silnikowych, których nacisk osi napędowej wynosi 11,5 tony, do dróg stanowiących część transeuropejskiej sieci transportowej i do niektórych innych dróg krajowych oraz poddając ruch tych pojazdów na innych drogach publicznych systemowi specjalnych zezwoleń, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 3 i 7 dyrektywy 96/53 łącznie. W przypadku orzeczenia przez Trybunał w sposób zgodny z przedstawioną opinią Rzecznika Generalnego, organy nie będą mogły nakładać kar za przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego nacisku i brak odpowiedniego zezwolenia za przejazd pojazdem nienormatywnym, jak ma to miejsce w chwili obecnej.

 

Treść opinii Rzecznika Generalnego  Yves`a Bota z dnia 19.09.2018r. można znaleźć tutaj.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]

Tags:


Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close