, Praca w porze nocnej w taryfikatorze kar!

Praca w porze nocnej w taryfikatorze kar!

Pora nocna, o której mowa w art. 2 pkt 6a) ustawy o czasie pracy kierowców, oznacza okres 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00, przy czym definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy.

Powyższe oznacza, że pora nocna z ustawy o czasie pracy kierowców służy do limitacji czasu pracy kierowcy. Zgodnie z normą art. 21 przedmiotowej ustawy, w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:

1)  czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;

2)  nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;

3)  dobowego nieprzerwanego odpoczynku;

4)  przerwy w pracy, wynikającej z systemu przerywanego czasu pracy.

Wystarczy zatem, żeby kierowca prowadził pojazd tylko kilka minut w ustalonym przedziale czasowym lub wykonywał inną aktywność (tj. w ciągu przyjętych 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 a godziną 07.00), aby nastąpiła obligatoryjna limitacja jego czasu pracy do 10 godzin. 

Poniższa grafika przedstawia przykład przekroczenia czasu pracy w porze nocnej.

, Praca w porze nocnej w taryfikatorze kar!

Należy podkreślić, że do czasu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej były rozpatrywane w kategoriach naruszenia czasu pracy, za groziło ostrzeżenie lub mandat.

Aktualnie naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej zostały wprowadzone do taryfikatora kar w załączniku nr 3 do ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym:

, Praca w porze nocnej w taryfikatorze kar!

W przypadku wystąpienia naruszeń, kara musi zostać nałożona w drodze decyzji administracyjnej.

W praktyce może okazać się zatem, że w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie tylko naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej mogą skutkować nałożeniem kary w maksymalnej wysokości, tj.:

1)  15 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

2)  20 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 10 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

3)  25 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 50 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

4)  30 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli.

Kary związane z naruszeniem czasu pracy w porze nocnej będą również nakładane przez inspektorów PIP.

Od pory nocnej z ustawy o czasie pracy kierowców należy odróżnić tę z Kodeksu pracy, która obejmuje ustalone przez przedsiębiorstwo 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00 i służy do ustalenia rekompensaty za pracę w porze nocnej.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Temat ten będzie szeroko omawiany na naszych szkoleniach na które serdecznie zapraszamy.

Harmonogram szkoleń dostępny jest na naszej stronie http://akademiakoben.pl/zapisz-sie/

radca prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWA KOBENKontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close