Sąd Najwyższy: obowiązek przedstawienia faktury jest już archaiczny.

W dniu 13 kwietnia 2018r. w sprawie do sygn. akt I CSK 470/17 Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym stwierdził, że: Rygory art. 80 prawa przewozowego w punkcie 1 i 2 są już archaiczne, odwołują się do cen urzędowych, których dawno nie ma, poza tym dotyczą rozliczeń, ustalania ceny utraconej przesyłki, zanim spór trafi do sądu.”

Art. 80 ustawy z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe przewiduje limitację odpowiedzialności przewoźnika za szkodę wynikłą z utraty lub ubytku przesyłki oraz procedurę ustalania wysokości powstałej szkody. Odszkodowanie nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:

[signinlocker id=”18775″]

1) ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo

2) ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu bądź

3) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.

W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w ust. 1, wysokość tę ustala rzeczoznawca.

Wyrok zapadł w stanie faktycznym, w którym spółka domagała się od przewoźnika 813,7 tys. zł odszkodowania za utratę przesyłki wskutek rozboju na szosie. W porzuconym samochodzie, który policja odnalazła po dwóch dniach, została część warta 224,4 tys. zł i wróciła do nadawcy.

Sąd I Instancji zasądził żądaną kwotę, ale Sąd II Instancji powództwo oddalił uzasadniając, że powódka nie przedstawiła wymaganej w art. 80 prawa przewozowego faktury.

Sąd Najwyższy uchylając wyrok i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania wskazał, że na etapie postępowania sądowego strony mogą powoływać wszelkie dowody celem wykazania wysokości zaistniałej szkody.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

adw. Natalia Sołtowska

[/signinlocker]Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close