, Uwaga, od 7 września zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy

Uwaga, od 7 września zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy

Od 7 września 2019 r. zmiany w Kodeksie pracy dotyczące świadectw pracy

Z dniem 7 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1043). Przedmiotowa nowelizacja wprowadza sporo zmian dotyczących kwestii związanych ze świadectwem pracy.

W nowym brzmieniu art. 97 §1 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) nie wymaga wydania świadectwa niezwłocznie. Ustawodawca idąc krok dalej dookreśla, że świadectwo pracy powinno być wydane w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, chyba że pracodawca zamierza nawiązać z pracownikiem kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób.

Z uwagi na powyższą zmianę zmodyfikowano art. 282 § 1 pkt 3 k.p. Dotychczas karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł podlegało niewydanie pracownikowi świadectwa pracy. Od 7 września 2019 r. powyżej przytoczonym wykroczeniem będzie również nieterminowe wydanie świadectwa pracy.

Na tym jednak nie koniec zmian dotyczących świadectwa pracy wprowadzonych nowelizacją z dnia 16 maja 2019 r. W art. 97 § 21 ustawodawca wydłużył pracownikowi z 7 do 14 dni termin:

  • na wystąpienie z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy – liczony od otrzymania świadectwa pracy,
  • na wystąpienie z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy – liczony od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę.

Więcej szczegółów w zakresie sądowego dochodzenia uprawnień przysługujących pracownikowi w związku ze świadectwem pracy zawiera art. 971 k.p. Zgodnie z nim jeżeli pracodawca nie wyda świadectwa pracy lub go nie sprostuje, pracownik może wystąpić do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy lub jego sprostowania. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie jest niemożliwe, pracownik jest uprawniony do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy lub jego sprostowania.

Powyższe zmiany znalazły odzwierciedlenie również w przepisach procesowych.

Zgodnie z art. 4771a oraz 4771b Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) w wyroku uwzględniającym żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, sąd określa treść świadectwa pracy zgodnie z art. 97 § 2 k.p. oraz przepisami wydanymi na podstawie 97 § 4 k.p. Prawomocny wyrok sądu zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy zastępuje to świadectwo. Powyższy przepis znajduje odpowiednie zastosowanie do sprostowania świadectwa pracy.

Kwestie związane z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy zostały uregulowane w art. 69110-69111 k.p.c. Ustawodawca utworzył w tym celu w Księdze II k.p.c. – Postępowanie nieprocesowe odrębny Dział IVb zatytułowany „Sprawy z zakresu prawa pracy”.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami także w przypadku żądania ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, sąd określa treść świadectwa w postanowieniu. Jeżeli takie postanowienie się uprawomocni, zastępuje świadectwo pracy. Również powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do przypadku żądania ustalenia uprawnienia do sprostowania świadectwa pracy.

Dział Prawny KOBENKontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close