Jakie zmiany w prawie czekają przewoźnika w 2017 roku? Poradnik cz.1

Rok 2016 nie był rokiem łatwym. Dopiero co przewoźnik uporał się z niemieckimi wymogami stawianymi w zakresie zapewnienia płacy minimalnej w przewozie międzynarodowym, dostosował swoją działalność do tych przepisów, zmienił regulaminy wynagradzania, a wszystko po to, by zoptymalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej. A tutaj, jak grom z jasnego nieba, wyłoniła się Francja ze zgoła odmienną wizją płacy minimalnej. W ślad za nimi kroczą Włochy, Holandia, a być może Belgia i Hiszpania. Kolejny rok zapowiada wiele zmian, nie tylko w odniesieniu do płacy minimalnej, ale również z uwagi na zmiany w przepisach zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa wspólnie z portalem etransport.pl poradnik przewoźnika.

SIPSI – rejestracja zaświadczeń o oddelegowaniu we Francji oraz podatek od oddelegowania

7 kwietnia 2016 r. we Francji został przyjęty dekret nr 2016-418,  którego głównym założeniem było zastosowanie przepisów francuskiego Kodeksu pracy również do zagranicznych przedsiębiorstw transportowych, którzy tymczasowo oddelegowują pracowników. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2016 r. Oprócz konieczności zapewnienia płacy minimalnej w wysokości od 9,68 euro/godzinę, polscy przedsiębiorcy muszą spełniać szereg wymagań administracyjnych, aby wykonywać przewóz  na terenie Francji. Nowatorskim rozwiązaniem okazał wymóg posiadania przedstawiciela, którego zadaniem jest ułatwienie komunikacji z francuskimi organami kontroli i przedstawianie na ich żądanie dokumentacji związanej z oddelegowaniem, w tym zaświadczenia o oddelegowaniu.

Zaświadczenie o oddelegowaniu to dokument zawierający dane dotyczące m.in. kierowcy, jego umowy o pracę i stawki godzinowej, jak również dane dotyczące pracodawcy oraz przedstawiciela pracodawcy.

Dokument ten może zostać wydany na okres wskazany przez przedsiębiorcę zagranicznego, jednakże nie dłużej niż na sześć miesięcy. Zaświadczenie to obowiązkowo będzie musiało zostać wydane w języku francuskim, koniecznie przed pierwszym oddelegowaniem, opatrzone datą i podpisem. Kierowca będzie musiał posiadać przedmiotowe zaświadczenie przy sobie.

Przed rozpoczęciem oddelegowania pracownika, począwszy od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorstwo transportowe będzie obowiązane do zarejestrowania zaświadczenia o oddelegowaniu na stronie Ministerstwa Pracy za pomocą platformy SIPSI dostępnej pod adresem https://www.sipsi.travail.gouv.fr (platforma dostępna w języku francuskim oraz angielskim). Przewoźnik obowiązany będzie do stworzenia indywidualnego konta w SIPSI, a następnie będzie mógł generować zaświadczenia o oddelegowaniu oraz przeglądać wszystkie dotychczas wystawione zaświadczenia. Jednocześnie, zgodnie z oficjalnym komunikatem, zaświadczenia wystawione do dnia 1 stycznia 2016 r. będą nadal ważne do daty na nich wskazanej, o ile warunki oddelegowania nie ulegną zmianie.

Kierowca w dalszym ciągu będzie musiał posiadać przy sobie egzemplarz zaświadczenia o oddelegowaniu.

Celem nowej regulacji jest umożliwienie organom francuskim sprawowania większej kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących płacy minimalnej, jak również dysponowanie statystykami dotyczącymi sytuacji pracowników delegowanych do pracy na terytorium Francji.

Co więcej, zgodnie z przepisem art. L 1262-4-6 francuskiego Kodeksu pracy, utworzonym na podstawie ustawy LOI n°2016-1088 z dnia 8 sierpnia 2016 r., pracodawca zagraniczny delegujący pracownika do pracy na terytorium Francji podlega obowiązkowej opłacie mającej na celu zrekompensowanie kosztów wdrożenia i funkcjonowania elektronicznego systemu SIPSI, służącego do rejestrowania i generowania zaświadczeń o oddelegowaniu.

Standardowa wysokość tej stawki nie będzie mogła przekraczać 50 euro za jednego pracownika i będzie ustalana na podstawie dekretu Radcy Państwa.

W chwili obecnej dekret wykonawczy nie został jeszcze opublikowany.


DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

RADCA PRAWNY MAREK KLIŚ