Kancelaria transportowa

Pakiet Mobilności – najnowsze informacje

Pakiet Mobilności – najnowsze informacje

Pomimo znacznych różnic w opiniach państw członkowskich z końcem 2019 r. udało się osiągnąć porozumienie trójstronne w sprawie Pakietu Mobilności. 21 stycznia 2020r. porozumienie zostało zatwierdzone przez unijną Komisję Transportu i Turystyki.  Przepisy te muszą teraz zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament Europejski.

Zaakceptowane rozwiązania dotyczą w szczególności zmiany rozporządzenia 561/2006 w sprawie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku. Obecny dwutygodniowy limit jazdy wynoszący 90 godzin utrzymany został jako ogólna zasada, jednak nowe przepisy przewidują, że dopuszczalne jest odebranie 2 okresów skróconego odpoczynku jeden po drugim, a następnie odebranie odpoczynku tygodniowego bądź też powrót przed trzecim tygodniem podróży.

Odbieranie tygodniowego 45-godzinnego odpoczynku zostało wyraźnie zabronione. Polscy europosłowie zaznaczają jednak, że nie zadbano o należytą infrastrukturę noclegową na europejskich trasach i zakaz ten spowoduje, że polscy przedsiębiorcy będą musieli zrezygnować z niektórych operacji ze względu na zbyt duże utrudnienia logistyczne w ciągłości realizacji przewozu i zamianie pracowników.

Przedstawicielom państw będących przeciwko Pakietowi Mobilności nie udało się zapobiec wprowadzenia regulacji nakazującej kierowcom transportu międzynarodowego powrót do kraju siedziby przedsiębiorstwa co 3 tygodnie.

Niezależnie od powyższego wszystkie pojazdy wykonujące transport międzynarodowy będą musiały zostać wyposażone w inteligentny tachograf już do 2025 r. (mimo wcześniejszych propozycji wyznaczenia terminu do 2034 r.).

Pakiet Mobilności zmienia ponadto przepisy Rozporządzenia 1071/2009 i 1072/2009 dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika. W odniesieniu do kabotażu dozwolone pozostaną 3 operacje w okresie 7 dni, wprowadzony zostanie jednak 4-dniowy obowiązkowy okres przerwy między następującymi po sobie przewozami na terenie tego samego państwa (pierwotnie proponowano okres 5-dniowy).

Co więcej, naruszenie zasad kabotażu i zasad delegowania prowadzić będzie mogło do utraty dobrej reputacji, a tym samym licencji, stanowiącej postawę wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Ponadto, aby uniknąć nieograniczonej obecności pojazdów poza ich granicami, każdy pojazd będzie musiał wracać do państwa członkowskiego siedziby co najmniej co 8 tygodni (pierwotnie – co 4 tygodnie). Ta propozycja była szczególnie krytykowana ze względu zwiększoną emisję CO 2 stojącą w oczywistej sprzeczności z założeniami tzw. Zielonego Ładu.

Kolejna ze zmian to włączenie transportu kombinowanego, a konkretnie jego części drogowej w ramach jednego państwa, do przepisów dotyczących kabotażu. Takie rozwiązanie jest zdecydowaną nowością, która zdaniem organów unijnych pomoże zlikwidować liczne problemy związane zachwianiem konkurencyjności dotyczącym transportu kombinowanego.

Części zmian przewidzianych przez Pakiet Mobilności obejmie również lekkie samochody dostawcze o masie od 2,5 t do 3,5 t, wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym. Przedsiębiorcy korzystający z takich pojazdów będą więc zmuszeni do zainstalowania inteligentnego tachografu i podlegać będą tym samym zasadom dostępu do zawodu przewoźnika międzynarodowego, co samochody ciężarowe.

Po zaakceptowaniu Pakietu Mobilności przez Radę i Parlament Europejski w stosunku do części regulacji wyznaczony zostanie 18-miesięczny okres przejściowy dający czas na dostosowanie się do nowych warunków.

Niektóre ze zmian wejdą jednak w życie w ciągu 20 dni po opublikowaniu zatwierdzonych porozumień, będą to m.in.:

  • Kategoryczny zakaz odbierania odpoczynku powyżej 45 godzin w kabinie pojazdu;
  • Obowiązkowy powrót kierowcy do bazy co najmniej co 4 tygodnie;
  • Zaostrzenie zasad odbierania skróconych odpoczynków tygodniowych.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z nowymi przepisami od końca 2024 r. kontrola drogowa będzie mogła objąć aż 56 dni wstecz (obecnie – 28 dni). Od 1 lipca 2026 r. natomiast w życie wejdzie wymóg instalacji tachografu w pojazdach o  DMC do 2,5 tony.

Dział Prawny Koben sp. z o.o.

Scroll to Top