Kancelaria transportowa

Niemcy: Najnowsze informacje dotyczące kabotażu w związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa

Niemcy: Najnowsze informacje dotyczące kabotażu w związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w Niemczech (BAG) zdecydowało, że w celu zapewnienia ogólnokrajowej dostępności towarów codziennego użytku, towarów do opieki medycznej i paliw, transport towarów przez przedsiębiorców spoza UE/EOG, powinien być możliwy również wbrew postanowieniom określonym w rozdziale III rozporządzenia (WE) 1072/2009

W przypadku spełnienia następujących warunków, do 30. 09. 2020 r., odstępuje się od ścigania i karania naruszeń prawa o przewozie drogowym, dotyczących wymogu uzyskania zezwolenia i przepisów dotyczących kabotażu:

Zastosowanie jest ograniczone do transportu:

  • towarów codziennego użytku, w szczególności żywności i pasz, między miejscami produkcji, składowania i sprzedaży;
  • towarów do opieki medycznej oraz do powstrzymywania i kontroli pandemii SARS-CoV-2, w szczególności produktów do analizy infekcji, odzieży ochronnej, środków dezynfekujących itp.
  • paliw

Dokumenty towarzyszące, zgodnie z § 7 ust. ( 1) nr 3 GüKG (Ustawy o towarowym transporcie drogowym), jak również kopia umowy pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą, powinny znajdować się w pojeździe.

Odnośne przepisy unijne i krajowe nadal obowiązują, w szczególności przepisy dotyczące:

– maksymalnych dopuszczalnych wymiarów i masy pojazdów,

– zabezpieczenia ładunku, jak również

– prawa pracy i prawa regulującego delegowanie pracowników.

W przypadku przewozu wyżej wymienionych towarów, w związku z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa Rząd Federalny Niemiec postanowił również, dopuścić odstępstwa od dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu i tygodniowego okresu odpoczynku. Postanowienie dotyczące tych kwestii, obowiązuje do 17 kwietnia 2020 r. włącznie. Dopuszcza się następujące odstępstwa od przepisów socjalnych, odnoszących się do transportu drogowego:

  • Dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do dziesięciu godzin, nie więcej niż pięć razy w tygodniu (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) 561/2006). Należy również przestrzegać przepisów dotyczących maksymalnego czasu jazdy w tygodniu (56 godzin) i w ciągu dwóch tygodni (90 godzin), które są regulowane w art. 6 ust. 2 i 3.
  • Dopuszczalne jest odebranie dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem, że podczas każdego z czterech kolejnych tygodni, wykorzystane zostaną co najmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których co najmniej dwa muszą być regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku. Jeśli dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zostały wykorzystane kolejno, następny okres odpoczynku – w celu wyrównania tych dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku – musi zostać wykorzystany przed kolejnym tygodniowym okresem odpoczynku (odstępstwo od art. 8 ust. 6 rozporządzenia (WE) 561/2006).

Powyższe odstępstwa mogą być stosowane wyłącznie pod warunkiem, że nie maja one wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W szczególności, przed rozpoczęciem podróży, należy sprawdzić zdolność kierowcy do jej przeprowadzenia.

Urząd Federalny wprowadza powyższe odstępstwa dla wszystkich pojazdów, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Scroll to Top