Kancelaria transportowa

Zwolnienie kierowców zawodowych z obowiązku odbycia kwarantanny

Zwolnienie kierowców zawodowych z obowiązku odbycia kwarantanny

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe do 3,5 t i powyżej 3,5 t, w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zwolnienie to dotyczy również:

  • Kierowców- obywateli państw nienależących do UE, posiadających świadectwo kierowcy i zatrudnionych przez polskich przedsiębiorców.
  • Kierowców wracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpoczynku, po jego odebraniu za granicą, lub po przerwie w świadczeniu pracy.

Przy przekraczaniu granicy, powinni oni posiadać przy sobie następujące dokumenty:

  • Krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z kodem „95”.
  • Pozwolenie na pracę w Polsce (świadectwo kierowcy) w przypadku kierowców- obywateli państw nie należących do UE. Świadectwo kierowcy jest w tym przypadku wystarczającym dowodem legalnego zatrudnienia.
  • Kierowcy będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, powinni ponadto posiadać przy sobie poświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, może to być np. umowa o pracę lub zaświadczenie, w formie papierowej lub elektronicznej (w początkowym okresie okoliczność zatrudnienia, może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy).
  • Kierowcy pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, powinni uprawdopodobnić okoliczność związku przewozu drogowego z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez okazanie:
  • wydruku z CEIDG/KRS, jeżeli kierowca jest jednocześnie przedsiębiorcą (w formie papierowej lub elektronicznej),
  • wydruku z CEIDG/KRS oraz dowodu zatrudnienia (np. zaświadczenia, umowy o pracę) wystawionego przez pracodawcę (w formie papierowej lub elektronicznej).

Okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej/zatrudnienia w początkowym okresie może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy.

Jednak strona niemiecka informuje, iż z ostrożności, przed powrotem do domu, kierowcy powinni skontaktować się ze służbami na odpowiednim przejściu granicznym i zapytać o możliwość wyjazdu z kraju bez kwarantanny i procedury z tym związane.

Scroll to Top