Kancelaria transportowa

Przystąpienie Polski do umowy dot. szkoleń kierowców ADR

Przystąpienie Polski do umowy dot. szkoleń kierowców ADR

W dniu 26 marca 2020 r. Polska przystąpiła do umowy multilateralnej M324 odnoszącą się do szkolenia kierowców ADR oraz świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu. Zgodnie z treścią umowy w drodze odstępstwa od przepisów pierwszego akapitu 8.2.2.8.2 ADR wszystkie certyfikaty szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 pozostaną ważne do 30 listopada 2020 roku. Certyfikaty będą przedłużane na okres 5 lat, jeżeli kierowca dostarczy dowód uczestnictwa w szkoleniu odświeżającym, o którym mowa w 8.2.2.5 ADR i zdał egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed dniem 1 grudnia 2020 r. Nowy okres ważności zaczynie się od pierwotnej daty ważności przedłużonego dokumentu.

W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie certyfikaty szkolenia doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się od 1 marca 2020 r. do 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Ważność tych certyfikatów jest przedłużana od ich pierwotnej daty ważności na okres 5 lat, jeżeli ich posiadacze zdadzą egzamin, o którym mowa w 1.8.3.16.2 ADR przed dniem 1 grudnia 2020 r.

Umowa M324 obowiązuje do 1 grudnia 2020 r. dla przewozu na terenie umawiających się stron ADR – tj. sygnatariuszy umowy. Jeśli porozumienie przed ustaloną datą zostanie odwołane przez jednego z sygnatariuszy będzie ono nadal obowiązywać w stosunku do pozostałych w zakresie przewozu na ich terytorium.

Dział Prawny Koben sp. z o.o.

Scroll to Top