Kancelaria transportowa

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy

W związku z wejściem w życie pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej istnieje możliwość, aby przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, ubiegał się o wsparcie na ochronę miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych .

Warunki ubiegania się o świadczenie:

1) spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19:

– nie mniej niż o 15%, obliczony jako  stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejno miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;

– nie mniej niż o 25%, obliczony jako  stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

2) zawarcie porozumienia w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznych (pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia) ;

3) nie zaleganiem z uregulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019r.

4) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości

Pracodawca, który spełnia wszystkie wskazane powyżej warunki, może wnioskować o ochronę miejsc pracy w związku z wprowadzeniem przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przestój ekonomiczny

Zgodnie z przepisami ustawy, przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Obniżony wymiar czasu pracy

Obniżony wymiar czasu pracy przez przedsiębiorcę, to wymiar czasu pracy pracownika obniżony przez przedsiębiorcę z przyczyn niedotyczących pracownika. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu.

Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przepis wprowadza gwarancję minimalnego wynagrodzenia za pracę po obniżeniu wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20% z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem. Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy.

We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż:

– od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. nowelizującą ustawę COVID-19,

– od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia,

– od miesiąca złożenia wniosku.

Zgodnie z uzyskaną informacją muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki.

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:

– w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych z Funduszu oraz

– w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń finansowanych – nie dłużej jednak niż przez łączny okres ich pobierania – tj. max. 3 miesiące.

Dla przedsiębiorców będących naszymi Klientami, z którymi będziemy mieli szansę i przyjemność współpracować przez kolejne lata, proponujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów związanych z pakietem tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Scroll to Top