Kancelaria transportowa

Tarcza antykryzysowa – niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa – niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Ustawa nazywana Tarczą Antykryzysową została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw i przedsiębiorcy mogą korzystać z określonych form wsparcia. Poniżej przedstawiamy jedną z możliwości.

W przypadku mikroprzedsiębiorców istnieje możliwość ubiegania się o niskoprocentową pożyczę finansowaną ze środków Funduszu Pracy. Jest to jednorazowa pożycza przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość tej pożyczki to kwota do 5000 zł.

Przypomnieć należy również, kim jest mikroprzedsiębiorca, zgodnie z przepisami Prawo przedsiębiorców. Stosownie do zawartej w tym przepisie definicji, mikroprzedsiębiorca to  przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Większość PUP-ów już przyjmuje przedmiotowe wnioski.

Spłata przedmiotowej pożyczki rozpocznie się  po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Nie jest wymagany minimalny okres prowadzenia działalności, przy czym działalność musi być prowadzona przed dniem 1 marca 2020r.

Co ważne, pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu. Niemniej jednak, mikroprzedsiębiorca musi spełnić określony warunek, polegający na niezmniejszeniu stanu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r.

Wniosek o umorzenie pożyczki będzie można złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. W treści wniosku znajduje się oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Wniosek można złożyć w formie papierowej  lub przez platformę praca.gov.pl

Nasza Kancelaria udziela bezpłatnej pomocy prawnej współpracującym przedsiębiorcom i pomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top