Kancelaria transportowa

Dofinansowanie do wynagrodzeń na ochronę miejsc pracy

Dofinansowanie do wynagrodzeń na ochronę miejsc pracy

Wśród form pomocy przedsiębiorcom, które zostały zastrzeżone w przepisach „tarczy antykryzysowej” warto zwrócić uwagę na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne z art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

PRZESŁANKI

Skorzystanie z tej formy pomocy zależne jest od spełnienia następujących warunków:

I.

 Przedsiębiorstwo w następstwie wystąpienia COVID-19 musi zanotować spadek obrotów gospodarczych, tj. ilościowe lub wartościowe zmniejszenie sprzedaży towarów i usług.

Spadek ten musi osiągnąć pułap co najmniej 30% przy uwzględnieniu 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku) w porównaniu do 2 analogicznych miesięcy kalendarzowych z roku poprzedniego.

Ustawa przewiduje dofinansowanie na 3 poziomach spadku obrotów:

  1. co najmniej 30% – należy wziąć pod uwagę 2 kolejne miesiące kalendarzowe (od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku) w porównaniu do 2 analogicznych miesięcy kalendarzowych z roku poprzedniego
  2. co najmniej 50% – należy wziąć pod uwagę 2 kolejne miesiące kalendarzowe (od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku) w porównaniu do 2 analogicznych miesięcy kalendarzowych z roku poprzedniego
  3. co najmniej 80% – należy wziąć pod uwagę 2 kolejne miesiące kalendarzowe (od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku) w porównaniu do 2 analogicznych miesięcy kalendarzowych z roku poprzedniego

Jako miesiąc kalendarzowy można przyjąć także 30 kolejnych dni kalendarzowych. Tym samym jeżeli sytuacja przedsiębiorstwa na początku lutego 2020 r. była jeszcze umiarkowanie dobra, a zaczęła się pogarszać w okolicy połowy miesiąca, do oszacowania spadku obrotów możemy przyjąć okres od 15 lutego do 15 marca jako pierwszy miesiąc kalendarzowy, a następnie od 16 marca do 14 kwietnia jako drugi miesiąc kalendarzowy przy jednoczesnym założeniu, że wniosek zostanie złożony nie wcześniej niż 15 kwietnia.

II.

Pomoc jest zastrzeżona dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. To oznacza, że w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych przedsiębiorca powinien zatrudniać mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie może przekroczyć równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

III.

Przedsiębiorca nie może kwalifikować się do ogłoszenia upadłości na podstawie art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. To oznacza, że przedsiębiorstwo powinno mieć zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
W szczególności z dofinansowania może wykluczyć przedsiębiorcę sytuacja, w której:
– opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące,

– jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (w przypadku osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych),

– zgodnie z bilansem zobowiązania przedsiębiorcy, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (w przypadku osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych),

– obciążenia majątku przedsiębiorcy są bezskuteczne według przepisów ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli.

IV

Ponadto przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

V

Należy także zwrócić uwagę, że niektóre formy pomocy zawarte w ustawie wzajemnie się wykluczają. Z punktu widzenia kumulacji świadczeń w najlepszej sytuacji pozostają mikroprzedsiębiorcy, którzy oprócz omawianego dofinansowania mogą starać się o zwolnienie ze składek ZUS oraz pożyczkę do 5 000 zł, o czym pisaliśmy we wcześniejszych postach.
Tym niemniej przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

W przypadku spełnienia powyżej wskazanych przesłanek, przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie w wysokości maksymalnie:

– 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika – przy poziomie spadku obrotów o co najmniej 30 %,

– 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika – przy poziomie spadku obrotów o co najmniej 50 %,

– 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika – przy poziomie spadku obrotów o co najmniej 80 %.

Dofinansowanie w przyznanej części obejmuje wynagrodzenie oraz  składki na ubezpieczenia społeczne należne od tych wynagrodzeń. Również limit wyznaczony procentem od kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace obejmuje minimalne wynagrodzenie za pracę powiększone o składki na ubezpieczenie społeczne.

POSTĘPOWANIE

Warunkiem uzyskania omawianego dofinansowania jest zawarcie umowy ze starostą. W tym celu dyrektor PUP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie. Wniosek składa się do PUP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. We wniosku należy podać informacje o:

  1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych wraz z podaniem jego wysokości;
  2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
  3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
  4. posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
  5. zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
  6. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku. Przyznaje się je na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Tym niemniej okres ten może ulec przedłużeniu na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.

Warunkiem wypłaty jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o:
– zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych zawartą umową oraz

– kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Dofinansowanie jest bezzwrotne pod warunkiem, że przedsiębiorca utrzyma w zatrudnieniu pracowników objętych zawartą umową. Wymagany czas zatrudnienia obejmuje okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Jeżeli przedsiębiorca nie dochowa powyższego warunku, będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika – w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Dla przedsiębiorców będących naszymi Klientami, z którymi będziemy mieli szansę i przyjemność współpracować przez kolejne lata, proponujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów związanych z pakietem tzw. Tarczy Antykryzysowej

Scroll to Top