Kancelaria transportowa

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Przypominamy, iż w dniu 16 kwietnia br. Prezydent podpisał nowelizację do tzw. tarczy antykryzysowej. W ramach zmiany ustawy, dokonano m.in. doprecyzowania istniejących już form wsparcia przedsiębiorców.  Ponadto, poszerzono krąg podmiotów mogących skorzystać ze wsparcia.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze formy pomocy:

  1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

  • Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku o takie dofinansowanie. Dotyczy spadku obrotów o 30%, 50%, 80%.

  • Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Mogą  ubiegać się przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przedsiębiorcy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Świadczenia oraz środki  są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

  • Zawieszenie składek ZUS

Możliwym jest odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek. Wniosek może złożyć każdy przedsiębiorca. Dotyczy każdego przedsiębiorcy.

  • Zwolnienie ze składek ZUS

Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1)     przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2)     w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3)     w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.”,

Ponadto na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1)     przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2)     w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3)     w okresie od dnia 1 marca  2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

  1. Pożyczka

Możliwym jest złożenie wniosku o udzielenie pożyczki w wysokości do 5000 zł. Mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Co ważne, pożyczka wraz z odsetkami po spełnieniu określonych warunków może być umorzona.

  1. Refinansowanie umów leasingu

Kryteria udzielania pomocy:

-historia finansowa firmy potwierdzająca, iż wyniki pogorszyły się w 2020 roku, natomiast w 2019 r. firma miała stabilną sytuację, notowała zyski.

– wiek leasingowanych pojazdów: nie więcej niż trzy lata

Dotyczy sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna kwota leasingu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać 5 mln zł netto, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 6 lat (łącznie z karencją). Karencja w spłacie nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Dla przedsiębiorców będących naszymi Klientami, z którymi będziemy mieli szansę i przyjemność współpracować przez kolejne lata, proponujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów związanych z pakietem tzw. Tarczy Antykryzysowej

Scroll to Top