Kancelaria transportowa

Tarcza finansowa – pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Tarcza finansowa – pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Od 29 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem bankowości internetowej przedsiębiorcy mogą składać wniosku o subwencje finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

Program rządowy powstał w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, z których co do zasady większa część (do 75% finansowania) będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie.

Aby skorzystać z pomocy należy spełnić łącznie m.in. następujące warunki:

 

  • posiadanie statusu przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników (nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną) oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR – mikroprzedsiębiorca LUB posiadanie statusu przedsiębiorcy zatrudniającego do 249 pracowników (nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną) oraz którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR – małe i średnie przedsiębiorstwo;
  • odnotowanie spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
  • brak statusu przedsiębiorstwa w likwidacji, upadłości czy restrukturyzacji;
  • rejestracja działalność gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w KRS albo CEIDG;
  • prowadzenie działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku
  • przedsiębiorca ubiegający się o subwencję nie prowadzi działalności w zakresie:

               – produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;

               – działalności prowadzonej m.in. przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne;

               – obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Wniosek składa się poprzez bankowość elektroniczną banku biorącego udział w Programie na udostępnionym przez bank formularzu.

Program uniemożliwia rozporządzanie uzyskaną subwencją na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami. Otrzymana subwencja będzie mogła również zostać wykorzystana na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji.

Wysokość pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców uzależniona jest od progu spadku obrotów:

 

  • spadek o co najmniej 25% i jednocześnie mniej niż 50%
  • spadek o co najmniej 50% i jednocześnie mniej niż 75%
  • spadek o co najmniej 75% aż do 100%.

Kwotę subwencji dla mikroprzedsiębiorców oblicza się na podstawie ilości zatrudnionych pracowników. Na potrzeby wypłaty środków z Programu za pracowników uznaje się zarówno osoby pozostające z Beneficjentem w stosunku pracy i zgłoszone przez Beneficjenta do ubezpieczeń społecznych, jak również współpracujące z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych), które były zgłoszone przez Beneficjenta do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej. W odniesieniu do ilości pracowników, w zależności od proku spadku obrotów przedsiębiorca na jednego zatrudnionego może uzyskać maksymalnie kwotę 12.000 zł, 24.000 zł lub 36.000 zł.

Wysokość subwencji dla przedsiębiorców sektora MŚP ustala się w oparciu o przychody osiągnięte w 2019 r. i w zależności od progu spadku obrotów będzie ona stanowiła 4%, 6% lub 8% tego przychodu.

Kwota subwencji finansowej podlegające zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dacie wypłaty subwencji finansowej.

Szczegóły na temat tarczy finansowej można znaleźć również tutaj.

Wszystkich potrzebujących pomocy w tej kwestii zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta
📧 dok@koben.pl
☎️ +48 33 472 08 91 / +48 500 415 527

Scroll to Top