Kancelaria transportowa

Przedłużenie ważności dokumentacji oraz szkoleń kierowców od 04 czerwca 2020 r.

Przedłużenie ważności dokumentacji oraz szkoleń kierowców od 04 czerwca 2020 r.

W dniu 25 maja 2020 r. Parlament Europejski i Rada (UE) uchwaliły rozporządzenie nr 2020/698 ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu.

 

Rozporządzenie przedłuża o 7 miesięcy ważność szkoleń okresowych, oznakowania kod 95, kart kwalifikacji kierowcy, praw jazdy, świadectw zdatności do ruchu drogowego – których ważność kończy się w terminie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r.

Ponadto rozporządzenie przedłuża o 6 miesięcy ważność regularnych przeglądów tachografów, licencji wspólnotowych, świadectw kierowcy, jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa – których ważność kończy się w terminie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowo rozporządzenie wydłuża do 2 miesięcy czas na wydanie przez właściwe organy karty kierowcy albo zastępczej karty kierowcy. Do czasu otrzymania nowej karty kierowca może kontynuować jazdę, a swój czas pracy odnotowuje na wydrukach z tachografu. Ponadto na wypadek kontroli kierowca powinien posiadać przy sobie dokumentację potwierdzającą złożenie wniosku o wydanie nowej karty.

Dodatkowo w procedurze zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rozporządzenie przedłuża do 12 miesięcy termin wykazania zdolności finansowej. Przedłużeniu ulegają także terminy zawiadomienia, udzielenia zgody oraz wydania decyzji w sprawie wniosku o zezwolenie na świadczenie usług regularnych.

Jeżeli państwo członkowskie uzna, że wykonanie czynności zmierzających do prolongowania powyższej dokumentacji po 31 sierpnia 2020 r. napotka trudności ze względu na środki wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się lub powstrzymania COVID-19, może przedłożyć uzasadniony wniosek o zezwolenie na przedłużenie powyższych okresów.  

Wniosek przedkłada się Komisji do 1 sierpnia 2020 r. Czas przedłużenia nie może być dłuższy niż sześć miesięcy. Komisja publikuje tę decyzję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W zakresie dotyczącym przedłużenia ważności praw jazdy, świadectw zdatności do ruchu drogowego, regularnych przeglądów tachografów, licencji wspólnotowych, świadectw kierowcy, a także kart kierowcy i zastępczych karty kierowcy, państwo członkowskie może podjąć decyzję o niestosowaniu przedłużenia ważności dokumentacjiKomisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Państwo członkowskie, które zdecydowało o niestosowaniu przedłużenia ważności dokumentacji nie powinno utrudniać działalności transgranicznej podmiotom gospodarczym ani osobom fizycznym, które skorzystały z przedłużenia ważności stosowanego w innym państwie członkowskim.

            Rozporządzenie stosuje się dnia 04 czerwca 2020 r. Jednak przepisy pozwalające na niestosowanie przedłużenia ważności dokumentacji weszły w życie z dniem 28 maja 2020 r.

Scroll to Top