Kancelaria transportowa

Pakiet Mobilności – już 20 sierpnia 2020r. zmiany przepisów

Pakiet Mobilności – już 20 sierpnia 2020r. zmiany przepisów

31 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano akty składające się na tzw. Pakiet Mobilności:

– ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r.
– ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r

 

Większość zmian wynikających z Rozporządzenia (UE) 2020/1054 dotyczącego minimalnych wymogów w zakresie maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku, a także pozycjonowania za pomocą tachografu wchodzi w życie już z dniem 20 sierpnia 2020 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dla przewoźników i kierowców:

PRZERWA W ZAŁODZE

W przypadku pracy w załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

ODPOCZYNEK TYGODNIOWY

W drodze odstępstwa kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy może, poza państwem członkowskim siedziby, wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem, że w ciągu kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.

Uznaje się, że kierowca wykonuje międzynarodowe przewozy drogowe, jeżeli rozpoczyna on dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza państwem członkowskim siedziby pracodawcy i poza państwem swojego zamieszkania.

W przypadku gdy wykorzystano dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku następny okres tygodniowego odpoczynku musi być poprzedzony okresem odpoczynku wykorzystywanym jako rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.

Regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną. Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.

Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni, tak aby wykorzystali oni przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

W przypadku gdy kierowca wykorzystał dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę tego kierowcy w taki sposób, by mógł on wrócić przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata. Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek, i przechowuje tę dokumentację w swoim lokalu oraz przedstawia ją na żądanie organów kontrolnych.

ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA PRZEPISÓW

Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, w wyjątkowych okolicznościach kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku.

Na tych samych warunkach kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem, że wykorzystał on przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.

SYMBOLE PAŃSTW NA WYKRESÓWCE

Każdy kierowca pojazdu wyposażonego w analogowy tachograf nanosi na swoją wykresówkę dodatkowo symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy.

Na początku pierwszego postoju kierowcy w tym państwie członkowskim kierowca wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał, po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego.

Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. W przypadku gdy przekraczanie granicy państwa członkowskiego odbywa się na promie lub w pociągu, kierowca wprowadza symbol państwa w porcie lub na stacji przybycia.

ZAKRES KONTROLI

Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w tachograf analogowy, musi być on w stanie okazać, na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych:

  • wykresówki z bieżącego dnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 56 dni;
  • kartę kierowcy, jeśli ją posiada; oraz
  • wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 56.

(wchodzi w życie z dniem 31.12.2024 r.)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.

 

Początek stosowania Rozporządzenia (UE) 2020/1055 dotyczącego warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych wyznaczono na dzień 21 lutego 2022 r.

Aby spełnić wymóg posiadania rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich przedsiębiorca będzie musiał m.in.:

– posiadać lokale, w których przechowuje dokumentację dotyczącą głównej działalności,

– organizować przewozy w taki sposób, aby pojazdy wracały do jednej z baz nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia,

– regularnie dysponować pojazdami i kierowcami w ilości proporcjonalnej do skali wykonywanych przez przedsiębiorcę przewozów.

– posiadać od odpowiednio wykwalifikowany personel oraz infrastrukturę operacyjną.

Zakaz wykonywania przewozów kabotażowych tym samym pojazdem przez cztery dni od zakończenia przewozu kabotażowego w tym państwie członkowskim.

Dla prawidłowego wykonywania przewozów kabotażowych w innym państwie członkowskim konieczne będzie przedstawienie wyraźnego dowodu potwierdzającego wykonanie poprzedniego przewozu międzynarodowego oraz każdego kolejnego przewozu kabotażowego. Co więcej – w przypadku, gdy pojazd znajdował się na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego w okresie czterech dni poprzedzających wyżej wspomniany przewóz międzynarodowy – przewoźnik będzie miał obowiązek przedstawić również wyraźne dowody potwierdzające wszystkie przewozy wykonane w tym okresie.

Rozszerzenie zakresu przepisów o dostępie do rynku przewozów i zawodu przewoźnika o pojazdy o DMC od 2,5t do 3,5t.

Zgodnie z przedstawionymi zmianami Rozporządzenie 1071/2009 będzie miało zastosowanie również do pojazdów od 2,5 t do 3,5 t używanych do wykonywania przewozów drogowych poza państwem członkowskim siedziby danego przedsiębiorcy. Jednocześnie, ta kategoria pojazdów zostanie objęta obowiązkiem posiadania licencji i zezwoleń przewozowych. 

Z uwagi na złożony charakter zmian wynikających z Pakietu Mobilności, w celu zapewnienia pełnej zgodności prowadzonej działalności transportowej z nowymi przepisami serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu: PAKIET MOBILNOŚCI – zmiany w przepisach dotyczących transportu drogowego, które odbędzie się 8 września 2020r. w Katowicach a prelegentami będą prawnicy Kancelarii KOBEN.

-> ZAPISZ SIĘ <-

Scroll to Top