Kancelaria transportowa

Tarcza 5.0 dla Przewoźników od 15.10.2020

Tarcza 5.0 dla Przewoźników od 15.10.2020

T A R C Z A 5.0

Sprawdź na jakie wsparcie możesz liczyć od 15 października
– ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK
– POSTOJOWE
Jak je uzyskać?


Na podstawie ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do krajowego porządku prawnego wprowadzone zostały dodatkowe formy wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. dla podmiotów branży transportowej działających w turystyce.

Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 września 2020 r. i wejdzie z życie 15 października br. Od tego dnia będzie można wnioskować o wsparcie z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jedną z form pomocy wskazaną w art. 15 zs(1) Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] z dnia 2 marca 2020 r. jest dodatkowe świadczenie postojowe, o które mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z – tj. „Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany”, jeśli:

  • uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  • wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie).

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługiwać będzie w takiej samej wysokości jak wcześniej wypłacone świadczenie i przysługiwać będzie nie więcej niż trzykrotnie.

Skorzystać będzie można również ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. uregulowanego w art. 31 zo ust. 8 i 9 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] z dnia 2 marca 2020 r.

Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną m.in. kodem PKD 49.39.Z, tj. „Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany” jeśli:

  • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  • deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,
  • wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.


Zgodnie z informacją ZUS zwolnienie przysługiwać będzie niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.


~ Dział Prawny Kancelarii KOBEN

Scroll to Top