Kancelaria transportowa

FRANCJA – wprowadzenie GODZINY POLICYJNEJ

FRANCJA – wprowadzenie GODZINY POLICYJNEJ

Kierowco!
W związku z wprowadzeniem godziny policyjnej we Francji, powstał obowiązek posiadania odpowiednich dokumentów.

W obliczu stale pogarszającej się sytuacji epidemicznej na terytorium Francji
zgodnie z dekretem nr 2020-1262 z dnia 16 października 2020 r. w departamencie Ile de France
oraz w ośmiu obszarach metropolitalnych:
Aix-Marsylia, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne i Tuluza
obowiązuje godzina policyjna od 21:00 do 6:00.
Ograniczenia mają potrwać 6 tygodni.

Niezastosowanie się do godziny policyjnej spowodować może nałożenie grzywny:

pierwsze naruszenie: grzywna w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)

kolejne naruszenie w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)

po trzecim naruszeniu w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro zagrożona 6 miesiącami pozbawienia wolności.

W związku z powyższym francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępniło oświadczenia
dotyczące wyjątków umożlwiających odstąpienie od przestrzegania godziny policyjnej.

Dokument JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL wystawiany jest przez pracodawców osób,
których przemieszczanie się na ww. obszarach w godzinach między 21:00 a 6:00 jest konieczne dla wykonywania obowiązków zawodowych i nie może odbywać się w innych godzinach.
Kierowca powinien posiadać przy sobie taki dokument w czasie wykonywania operacji transportowych
na wskazanych powyżej obszarach.

Zgodnie z pouczeniem zawartym w dokumencie jest on wystarczający do uzasadnienia podróży służbowej pracownika,
w przypadku odbywania:

– zwykłej podróży między domem pracownika a miejscem pracy lub podróż między różnymi miejscami pracy,
jeżeli wymaga tego charakter jego obowiązków:

– podróży o charakterze zawodowym, której nie można odroczyć, na wniosek pracodawcy.

Okres ważności niniejszego dokumentu określa pracodawca, dlatego nie ma potrzeby jego codziennego odnawiania.
Okres ten musi uwzględniać organizację pracy zapewnioną przez pracodawcę np. rotacje pracowników,
a także okresy urlopu lub odpoczynku.


Sam dokument wskazuje również, że osoby samozatrudnione muszą zaopatrzyć się w
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
zaznaczając pierwszy powód przemieszczenia – tj. „podróż między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej lub miejscem nauki i szkolenia”.
Ten dokument zawiera również konkretną datę i godzinę przemieszczenia i powinien być wypełniany każdorazowo w przypadku przemieszczenia w departamencie Ile de France oraz Aix-Marsylia, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne i Tuluzie
w godzinach 21:00 – 6:00, a osoby posługujące się nim mają obowiązek posiadać go cały czas przy sobie.
Dodatkowo konieczne jest również posiadanie przy sobie dokumentu uzasadniającego skorzystanie z wyjątku dotyczącego zakazu przemieszczania, np. wypis z CEIDG oraz dokumenty przewozowe z określoną datą załadunku/rozładunku.

~Dział Prawny Koben Kancelaria Transportowa


Pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji – zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top