Kancelaria transportowa

ZAKAZ odpoczynku w pojeździe do 3,5t

ZAKAZ odpoczynku w pojeździe do 3,5t

Kierowco!
Jeśli poruszasz się samochodem do 3,5t pracodawca, zgodnie z przepisami ma obowiązek zapewnić Ci godziwe warunki do spania. Odpocznij, jak należy.

Prawnikom Kancelarii Transportowej Koben udało się UZYSKAĆ DOSTĘP do notatki informacyjnej władz francuskich, skierowanej do Komisji Europejskiej w związku z przyjęciem przepisów dekretu nr 2020-1104 z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
dotyczącego zakazu odbierania odpoczynku dziennego i tygodniowego w pojeździe o DMC do 3,5t.


Władze francuskie przyjęły nowe przepisy, które przewidują kary dla pracodawców za zmuszanie kierowców (pracowników) lekkich samochodów dostawczych do odpoczynku dobowego i tygodniowego w pojeździe.

Pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom (kierowcom) warunki zakwaterowania poza pojazdem, zgodne z godnością człowieka i z poszanowaniem ich zdrowia.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 grudnia 2019 r.1 na ziemi francuskiej pracodawca musi zapewnić pracownikowi – kierowcy,
pojazdu o DMC do 3,5 tony, warunki zakwaterowania zgodne z godnością człowieka
oraz zasadami higieny respektującymi ich zdrowie poza pojazdem.
Obowiązek ten dotyczy pracodawcy, którego pracownik będący kierowcą samochodu dostawczego wykonuje przewóz drogowy na tyle daleko od centrum operacyjnego firmy, że nie może wrócić pod koniec dni do bazy lub do miejsca zamieszkania.
Obowiązek ten dotyczy w równym stopniu spółek mających siedzibę we Francji lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

W związku z tym zabrania się kierowcy spędzania dziennego lub tygodniowego odpoczynku wewnątrz pojazdu użytkowego,
czy to w koi kopułowej (kabinie) znajdującej się nad przedziałem pasażerskim, w z tyłu pojazdu, w kabinie pasażerskiej
lub w innym miejscu pojazdu.

Odpoczynki te należy odbyć na zewnątrz pojazdu, w warunkach odpowiadających godności człowieka, co wymaga minimalnego poziomu komfortu i dostępu do sanitariatów w dobrym stanie.
Na przykład odpoczynek w namiocie obok pojazdu lub w śpiworze w pobliżu pojazdu jest zabroniony.

Jest to zobowiązanie co do rezultatu: w przypadku gdy kierowca wydałby sumę pieniędzy powierzoną przez jego pracodawcę na cele inne niż te związane z zakwaterowaniem na odpoczynek,
funkcjonariusze odpowiedzialni za kontrole mogliby w takim przypadku stwierdzić naruszenie.
Ponadto pracodawca nie może uchylić się od odpowiedzialności, powołując się na wolny wybór pracownika przy określaniu miejsca, w którym korzysta on z odpoczynku dobowego lub tygodniowego.
Będzie musiał zapewnić, w razie potrzeby, poprzez działania prewencyjne i kontrolne,
aby jego pracownicy odpoczywali w warunkach zgodnych z przepisami.

Pracodawca musi umożliwić kierowcy udowodnienie w jakikolwiek sposób, że dzienne lub tygodniowe okresy odpoczynku w ramach tego transportu były zgodne z przedstawionymi powyżej warunkami.
Funkcjonariusze kontrolujący są zatem upoważnieni do poproszenia kierowcy podczas kontroli o dostarczenie dowodów lub dokumentów potwierdzających, że odpoczynek został odebrany poza pojazdem i w dobrych warunkach.
Może to być wykazane w dowolny sposób, na przykład przy pomocy faktury za hotel lub postój dla ciężarówek, opłaconej przez firmę.

Fakt, że pracodawca nie zapewnia kierowcy godziwych warunków zakwaterowania,
stanowi naruszenie francuskich przepisów socjalnych dotyczących transportu drogowego.

Kodeks transportowy sankcjonuje naruszenie tego obowiązku grzywną piątej klasy, to znaczy grzywną w wysokości maksymalnie 1500 euro, która może zostać zwiększona do 3000 euro w przypadku ponownego naruszenia.
Właściwy organ sądowy może orzec kary alternatywne: czasowe zawieszenie prawa jazdy, czasowe unieruchomienie pojazdu, który został użyty do popełnienia przestępstwa, jeżeli podmiot naruszający jest jego właścicielem lub konfiskata pojazdu.

Naruszenie wystąpi w sytuacji, gdy pracownik odpoczywa w pojeździe o masie poniżej 3,5 tony lub nie jest w stanie usprawiedliwić odpoczynku poza pojazdem, w wyżej wymienionych warunkach.
W przypadku kontroli, jeżeli zostanie ustalone, że kierowca podczas dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku przebywa w pojeździe – będzie to stanowiło wystarczający dowód do ustalenia, że ​​nie odpoczywa poza pojazdem,
a więc dopuszcza się naruszenia.

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie wykazać miejsca zamieszkania lub zatrudnienia we Francji, pojazd użyty do popełnienia naruszenia może zostać zatrzymany do czasu wpłaty kaucji w wysokości 750 euro za każde stwierdzone naruszenie, aby zezwolić pojazdowi na ponowne ruszenie.
Pracodawca mający siedzibę poza terytorium Francji musi zatem umożliwić swojemu pracownikowi wpłacenie ewentualnej kaucji, w przeciwnym razie pojazd może zostać zatrzymany.

Organizowanie pracy kierowców bez zapewnienia im możliwości zakwaterowania zgodnych z godnością człowieka i warunkami higienicznymi szanującymi ich zdrowie poza pojazdem jest również przestępstwem karalnym z zagrożeniem do roku pozbawienia wolności i nałożenia grzywny w wysokości 30.000 euro.
Przestępstwo to można w szczególności odnotować poprzez powtórzenie ww. wykroczenia, z którego wynika, że ​​pracodawca organizuje pracę swoich pracowników-kierowców bez zapewnienia im godziwych warunków lokalowych do odebrania odpoczynku.

Władze francuskie, zaniepokojone prawidłowym stosowaniem przepisów, zamierzają pozostawić odbiorcom
wystarczająco dużo czasu na poinformowanie ich.

W związku z tym funkcjonariusze odpowiedzialni za monitorowanie przestrzegania przepisów pracy właściwych dla transportu drogowego zostaną poinstruowani,
aby początkowo kłaść nacisk na podejście informacyjne i edukacyjne kierowców i ich pracodawców.

Dział Prawny Kancelarii KOBEN

*Informacja dla Komisji i państw członkowskich w sprawie przepisów
dotyczących zakazu dziennego i tygodniowego odpoczynku w lekkich samochodach dostawczych.

Scroll to Top