Kancelaria transportowa

Nowe zasady poruszania się po drogach publicznych pojazdami nienormatywnymi

Nowe zasady poruszania się po drogach publicznych pojazdami nienormatywnymi

W dniu 11.01.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 18.12.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca). Ustawa modyfikuje przepisy z zakresu przewozu ponadnormatywnego dostosowując je do dyrektywy Rady 96/53/WE oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r., w którym Trybunał zakwestionował polskie przepisy zabraniające poruszania się pod drogach publicznych pojazdami, których nacisk na oś nie przekracza 11,5 t.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone na mocy ustawy nowelizującej.

MOŻESZ UZYSKAĆ ZWROT KAR ZA WAŻENIE Z NACISKIEM OSI DO 11,5T
– DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ –

KLIKNIJ

1. Zezwala się na ruch po drogach publicznych pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Zarządcy drogi za pośrednictwem znaku drogowego, a rada gminy (miasta) w drodze uchwały mogą wprowadzić zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t w przypadkach doprecyzowanych w przepisach wspomnianej ustawy, np. jeżeli droga przebiega przez obszar, na którym znajduje się wyjście z przedszkola lub szkoły.

2. Po drogach publicznych o nawierzchni innej niż bitumiczna, betonowa, kamienna lub klinkierowa (w tym kostkowa lub płytowa), dopuszcza się wyłącznie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 t. Zarządca drogi za pośrednictwem znaku drogowego, z zachowaniem zasad niedyskryminacji, może podnieść dla niektórych użytkowników drogi lub rodzajów pojazdów wartość dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t albo 10 t w przypadkach wskazanych w ustawie.

3. Zmianie ulegają:

  1. definicja pojazdu nienormatywnego,
  2. kategorie zezwoleń na przejazdów pojazdów nienormatywnych,
  3. warunki wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, w tym wysokość opłat,
  4. kary za przejazd pojazdów nienormatywnych.

KATEGORIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO
> POBIERZ <

4. Wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej postępowania w sprawie wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

  1. dotychczasowej kategorii I,
  2. dotychczasowej kategorii IV i VI obejmujące wyłącznie możliwość ruchu pojazdu o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

– umarza się, a opłata jest zwracana podmiotowi, który złożył wniosek o wydanie zezwolenia w terminie 14 dni od umorzenia postępowania.

5. Wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego :

  1. dotychczasowej kategorii I,
  2. dotychczasowej kategorii IV i VI obejmujące wyłącznie możliwość ruchu pojazdu o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
    – umarza się.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 13.03.2021 r.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top