Kancelaria transportowa

GODZINA POLICYJNA WE FRANCJI | OBOSTRZENIA COVID-19

GODZINA POLICYJNA WE FRANCJI | OBOSTRZENIA COVID-19

Od 16 stycznia 2021 r. w całym obszarze metropolitalnym Francji od 18:00 do 6:00 obowiązuje godzina policyjna. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w przypadku przemieszczenia w czasie trwania godziny policyjnej konieczne jest posiadanie zaświadczenia uzasadniającego powód lub cel przemieszczenia.

Niezastosowanie się do godziny policyjnej spowodować może nałożenie grzywny:

  • pierwsze naruszenie: grzywna w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)
  • kolejne naruszenie w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku zakwestionowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)
  • po trzecim naruszeniu w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro zagrożona 6 miesiącami pozbawienia wolności.

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępniło oświadczenia dotyczące wyjątków umożlwiających odstąpienie od przestrzegania godziny policyjnej.
Dokument JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL wystawiany jest przez pracodawców osób, których przemieszczanie po terytorium Francji podczas godziny policyjnej jest konieczne dla wykonywania obowiązków zawodowych i nie może odbywać się w innych godzinach.
Kierowca powinien zawsze posiadać przy sobie taki dokument.

Zgodnie z pouczeniem zawartym w dokumencie jest on wystarczający do uzasadnienia podróży służbowej pracownika, w przypadku odbywania:

  • zwykłej podróży między domem pracownika a miejscem pracy lub podróż między różnymi miejscami pracy, jeżeli wymaga tego charakter jego obowiązków:
  • podróży o charakterze zawodowym, której nie można odroczyć, na wniosek pracodawcy.

Okres ważności niniejszego dokumentu określa pracodawca, dlatego nie ma potrzeby jego codziennego odnawiania. Okres ten musi uwzględniać organizację pracy zapewnioną przez pracodawcę np. rotacje pracowników, a także okresy urlopu lub odpoczynku.

Sam dokument wskazuje również, że osoby samozatrudnione muszą zaopatrzyć się w ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE zaznaczając pierwszy powód przemieszczenia – tj. „podróż między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej lub miejscem nauki i szkolenia w przypadkach, w których podróż ta nie może być odroczona”.
Ten dokument zawiera również konkretną datę i godzinę przemieszczenia i powinien być wypełniany każdorazowo w przypadku przemieszczenia w objętych ograniczeniami departamentach
w godzinach 18:00 – 6:00, a osoby posługujące się nim mają obowiązek posiadać go cały czas przy sobie.

Dodatkowo konieczne jest również posiadanie przy sobie dokumentu uzasadniającego skorzystanie z wyjątku dotyczącego zakazu przemieszczania, np. wypis z CEIDG oraz dokumenty przewozowe z określoną datą załadunku/rozładunku.

~Dział Prawny Kancelarii Koben

Scroll to Top