Kancelaria transportowa

Wspólne zasady klasyfikacji wagi naruszeń przepisów regulujących wykonywanie transportu drogowego w Unii Europejskiej

Wspólne zasady klasyfikacji wagi naruszeń przepisów regulujących wykonywanie transportu drogowego w Unii Europejskiej

Unia Europejska wprowadziła wspólne zasady klasyfikacji wagi naruszeń przepisów regulujących wykonywanie transportu drogowego. Konkretnie chodzi tutaj o naruszanie postanowień rozporządzenia (WE) nr 561/2006, oraz Rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

Przedmiotowego naruszenia zostały podzielone na 4 kategorie

1.MSI = most serious infringements – najpoważniejsze naruszenia;

2.VSI = very serious infringement – bardzo poważne naruszenia;

3.SI = serious infringement – poważne naruszenia;

4.MI = minor infringement – naruszenia mniejszej wagi.

Przynależność danego naruszenia do określonej kategorii ma przełożenie na zakres odpowiedzialności przewoźnika, który się go dopuścił, a więc przede wszystkim na wysokość ewentualnej kary pieniężnej, która może zostać nałożona.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 każde państwo członkowskie ma obowiązek informowania Komisji Europejskiej o krajowych przepisach dotyczących kar, jakie nakładane są w przypadku naruszeń przepisów tego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

Dlatego w dniu 25 marca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała wyciągi z taryfikatorów dla wskazanych poniżej państw (obecnie są dostępne tylko w języku angielskim):

Na dzień dzisiejszy nie opublikowano takich taryfikatorów jeszcze z 5 krajów członkowskich: Belgii, Irlandii, Włoch, Malty oraz Rumunii.

Co istotne niektóre kraje członkowskie wskazały bezpośrednie odnośniki do obowiązujących na ich terytorium aktów prawnych (taryfikatorów). W tabelach nie wskazano jednak enumeratywnego katalogu kar mających zastosowanie na terytorium poszczególnego państwa członkowskiego, bowiem nie wszystkie państwa wprowadziły kary za naruszenia nowego typu wprowadzone pakietem mobilności. Dlatego trzeba zmiany w tym zakresie na bieżąco monitorować.

Scroll to Top