Kancelaria transportowa

DOKUMENTACJA WYMAGANA W POJEŹDZIE KIEROWCY MIĘDZYNARODOWEGO

DOKUMENTACJA WYMAGANA W POJEŹDZIE KIEROWCY MIĘDZYNARODOWEGO

 

Dokumentacja potrzebna kierowcy na trasach międzynarodowych

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat można dostrzec tendencję do stałego zwiększania ilości dokumentacji wymaganej od kierowcy międzynarodowego w pojeździe. Zakres dokumentacji kształtują wymogi wynikające m.in. z zasad wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, pozostałych reguł przewozu towarów i osób, a ostatnio także z obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Niemniej ważne są jednak kryteria, jakie musi spełnić polski przewoźnik-pracodawca, aby legalnie delegować kierowcę-pracownika do wykonywania pracy w innych niż Polska państwach UE. Wspomniane kryteria poszerzają zakres wymaganej dokumentacji w pojeździe kierowcy. Wymogi te wynikają z regulacji obowiązujących w poszczególnych krajach członkowskich. W przyszłości jednak dojdzie do ich częściowego ujednolicenia przez Pakiet Mobilności. Tym niemniej do tego czasu warto przypomnieć jakie dokumenty oprócz prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu czy dowodu osobistego są wymagane w pojeździe z punktu widzenia przepisów o pracownikach delegowanych w wybranych państwach.

 

Dokumenty wymagane w poszczególnych państwach europejskich

FRANCJA

 • ważne zaświadczenie oddelegowania
 • indywidualna książka kontroli (pojazdy do 3,5 t)
 • umowa o pracę (zalecane przetłumaczenie na język francuski)
 • zaświadczenie ZUS A1

 

HOLANDIA

 • umowa o pracę z pracownikiem delegowanym
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 626 k. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 655 k. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego
 • dokumenty wskazujące, ile godzin pracownik delegowany wykonywał pracę
 • dokumenty potwierdzające składki na systemy zabezpieczenia społecznego oraz tożsamość usługodawcy, usługobiorcy, pracownika delegowanego i osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia
 • dowód prawidłowej wypłaty wynagrodzenia delegowanemu pracownikowi

 

 

BELGIA

 • L1 – zaświadczenie oddelegowania
 • zaświadczenie ZUS A1 (zalecane)
  • umowa o pracę (opcjonalnie)
  • „pasek wynagrodzenia“ (opcjonalnie)

 

WŁOCHY

 • formularz zgłoszeniowy
 • przetłumaczona na język włoski umowę o pracę
 • zaświadczenie ZUS A1
 • podanie stawki godzinowej brutto dla kierowcy oraz zasad zwrotu kosztów delegacji poniesionej przez kierowcę.
 • paski wynagrodzeń i potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia

 

NIEMCY

 • zapisy czasu pracy z ostatnich 28 dni przed dniem kontroli
 • poświadczenie dni wolnych/urlopu
 • w przypadku kabotażu – poświadczenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kopia)
 • umowa o pracę przetłumaczona na język niemiecki lub angielski (zalecane)
 • zaświadczenie ZUS A1 (zalecane)
 • potwierdzenie zgłoszenia do systemu MiLoG w czytelnej wersji papierowej lub elektronicznej (zalecane)

 

AUSTRIA

 • kopia zgłoszenia delegacji- druk ZKO- 3T
 • zaświadczenie ZUS A1 (lub dopuszczalne dokumenty zastępcze)
 • umowa o pracę przetłumaczona na język niemiecki lub angielski
 • zapisy czasu pracy z ostatnich 28 dni przed dniem kontroli
 • poświadczenie dni wolnych/urlopu

 

REPUBLIKA CZESKA

 • kopia umowy o pracę przetłumaczona na język czeski (nie jest wymagane tłumaczenie uwierzytelnione)
 • zaświadczenie ZUS A1

 

DANIA

 • potwierdzenie zgłoszenia delegowania z systemu
 • umowa o pracę
 • paski wypłaty lub inna dokumentacja z podobnymi informacjami, gdzie można zobaczyć sposób naliczania wynagrodzenia za przewóz, za okresy, w których kierowca danej firmy w ciągu ostatniego roku wykonywał kabotaż towarowy, kabotaż autobusowy lub transport kombinowany; kierowcy są zobowiązani do przedstawienia dokumentacji tylko za te okresy, w których wykonywali kabotaż lub część drogową transportu kombinowanego
 • zestawienie godzin pracy kierowcy za te same okresy, co dokumentacja dotycząca wynagrodzenia (ewidencja czasu pracy)
 • dowód wypłaty wynagrodzenia

 

PORTUGALIA

 • ważne zaświadczenie oddelegowania
 • umowa o pracę (przetłumaczona)
 • odcinki wypłaty
 • ewidencja czasu pracy pracownika wskazująca początek i koniec oraz łączny dzienny czas pracy
 • dowód wypłaty wynagrodzenia

 

 

Ponadto, niezależnie od kraju delegowania, w przypadku pracownika – obywatela państw trzecich (spoza UE), konieczne jest dodatkowo posiadanie w pojeździe:

 

 • zezwolenia na pracę / lub dokumentu pobytowego pozwalającego na wykonywanie pracy na terytorium UE
 • świadectwa kierowcy

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kryteriów, jakie należy spełnić w przypadku zatrudnienia pracowników spoza UE, zapraszamy do lektury artykułu dostępnego pod poniższym linkiem:

 

https://koben.pl/zatrudnienie-cudoziemcow-wymogi-dokumenty-zezwolenia/

 

 

Warto zadbać aby kierowcy wyjeżdżający poza granicę Polski mieli wsparcie podczas nieprzewidzianych sytuacji lub kontroli. Wielojęzyczny dział Prawny Kancelarii KOBEN pomaga na codzień kierowcom w trasie lub po otrzmaniu przez przewoźnika dokumentów po kontroli z zagranicy.

 

Więcej o wsparciu kierowcy: https://koben.pl/wsparcie-kierowcow-na-drodze/

 

Scroll to Top