Kancelaria transportowa

W jakich krajach UE wymagane jest posiadanie reprezentanta?  

W jakich krajach UE wymagane jest posiadanie reprezentanta?  

 

W przypadku wykonywania transportu na terenie państw Unii Europejskiej należy pamiętać o konieczności posiadania w określonych krajach Reprezentanta (Przedstawiciela w transporcie). Taka osoba, odpowiada przede wszystkim za kontakt ze służbami kontrolnymi oraz  z samym Przewoźnikiem. W przypadku niewywiązania się z przedmiotowego obowiązku, istnieje ryzyko nałożenia na przedsiębiorcę wysokiej kary pieniężnej.

Poniżej przypominamy najważniejsze informacje dotyczące Reprezentanta, z podziałem na poszczególne kraje.

 

Francja

 

Przedsiębiorstwo ma obowiązek wyznaczyć swojego Reprezentanta na terenie Francji, na cały okres oddelegowania kierowcy. Ponadto, Reprezentant powinien być do dyspozycji służb kontrolnych przez cały okres oddelegowania oraz przez okres 18 miesięcy po jego zakończeniu.

Przedstawiciel powinien władać językiem francuskim oraz posiadać odpowiednią dokumentację, która potwierdza wynagrodzenia oddelegowanych pracowników.

Rolą reprezentanta jest m.in: zagwarantowanie łączności służb kontrolnych (w tym Inspekcji Pracy) z zagranicznym przedsiębiorcą oraz udostępnianie dokumentacji pracowniczej służbom francuskim, na każde ich żądanie.

 

Włochy

 

W przypadku wykonywania kabotażu na terenie tego kraju, koniecznym jest posiadanie odpowiedniego Przedstawiciela, który zobowiązany jest mieć włoski adres zamieszkania oraz biegle władać językiem włoskim.

W przypadku ewentualnej kontroli, jest on pośrednikiem między włoskimi instytucjami, kierowcą, a przedsiębiorcą.

 

Austria

 

Posiadanie przedstawiciela na terenie Austrii jest wymagane. Niemniej jednak, stosownie do informacji otrzymanych od Departamentu Prawnego austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych, Przedstawicielem pracodawcy na terenie tego kraju, może być jeden z delegowanych pracowników – kierowców.

 

Holandia

 

Zgodnie z informacjami z holenderskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Zatrudnienia „osoba kontaktowa”, której wskazanie jest konieczne do dokonania delegowania pracownika lub samozatrudnionego do pracy w Holandii, jest punktem kontaktowym dla pracodawcy za granicą lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek w Holandii.

Co ważne, pracownik delegowany może pełnić funkcję osoby kontaktowej, pod warunkiem, że jest dostępny przez cały okres świadczenia usługi w Holandii, aby odpowiadać na pytania Inspektoratu SZW.

Zalecamy, aby osoba kontaktowa władała w stopniu komunikatywnym językiem angielskim lub niemieckim

W razie potrzeby kontaktu z Inspektoratem SZW, istnieje możliwość prowadzenia korespondencji listownie, mailowo lub kontaktu telefonicznego z organem celem udzielenia niezbędnych informacji.

 

 

Belgia

 

W przypadku wykonywania operacji kabotażowych, nie ma obowiązku wyznaczania reprezentanta posiadającego adres korespondencyjny na terytorium Belgii. Zgodnie z przepisami, wymagana jest jedynie „osoba łącznikowa” (właściciel firmy/ pracownik klienta/ osoba trzecia), najlepiej komunikująca się w języku angielskim.

Osoba kontaktowa musi dostarczyć niezbędne dokumenty i zawiadomienia do inspekcji pracy (paski wypłat, umowa o pracę, plan pracy, szczegóły płatności itp. możliwe w języku angielskim).

 

 

Dania

 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od duńskiego organu – The Danish Business Authority, w sytuacji wykonywania operacji kabotażowych na terenie tego kraju, posiadanie osoby kontaktowej jest dobrowolne.

Jednocześnie przypominamy, iż na terenie Niemiec, czy też Czech nie ma wymogu posiadania Reprezentanta.

 

 

Nasza Kancelaria świadczy usługi reprezentanta na terenie róznych krajów Unii Europejskiej. W przypadku chęci skorzystania z naszej oferty, zapraszamy do kontaktu.
 
https://koben.pl/reprezentant-unii-europejskiej/
 

 

 

Scroll to Top