Kancelaria transportowa

KARTA KIEROWCY – niezbędny dokument w transporcie drogowym

KARTA KIEROWCY – niezbędny dokument w transporcie drogowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 karty kierowcy są wydawane na wniosek kierowcy przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym kierowca posiada swoje miejsce normalnego zamieszkania. W przypadku Polski, przedmiotowy wniosek składa się do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, która znajduje się w Warszawie.

Karta kierowcy  – komu jest potrzebna i jak ją uzyskać ?

Kartę kierowcy powinien posiadać kierowca prowadzący pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, którego dopuszczalna masa pojazdu jest powyżej 3,5 tony lub w przypadku przewozu osób – gdy pojazd jest zarejestrowany do przewozu osób większej niż 9 osób wraz z kierowcą.

Uzyskanie karty kierowcy wiąże się z wypełnieniem wniosku przez kierowcę i uiszczeniem opłaty w wysokości 172,20zł.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię ważnego prawa jazdy;

– fotografię kierowcy;

– kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty.

Karta ta ważna jest 5 lat i powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Warto pamiętać, iż karta kierowcy jest imienna. Dodatkowo, kierowca może posiadać nie więcej niż jedną ważną kartę kierowcy i jest uprawniony do posługiwania się jedynie jego własną imienną kartą kierowcy.

Przedłużenie lub zgubienie karty kierowcy – jakie kroki podjąć  ?

W przypadku gdy kierowca zamierza przedłużyć swoją kartę kierowcy, składa wniosek do właściwych organów w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania nie później niż na 15 dni roboczych przed upływem okresu ważności karty. W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie karty, która wkrótce utraci ważność, właściwy organ wydaje nową kartę przed dniem upływu okresu ważności starej karty kierowcy, pod warunkiem że wniosek został przesłany w odpowiednim terminie.

Organy wydające karty kierowcy prowadzą rejestr kart wydanych, skradzionych, zagubionych lub uszkodzonych w okresie odpowiadającym przynajmniej okresowi ich ważności. W przypadku gdy karta kierowcy zostanie uszkodzona lub działa wadliwie, kierowca zwraca ją do właściwego organu państwa członkowskiego jego normalnego miejsca zamieszkania. Kradzież karty kierowcy musi zostać formalnie zgłoszona właściwemu organowi państwa, w którym dokonano kradzieży.

 

Co powinien  zrobić kierowca, gdy  karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna lub nie jest w posiadaniu kierowcy?

 

Na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje na tym wydruku:

– dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy), wraz z podpisem;

– okresy aktywności

Na końcu trasy drukuje on informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez urządzenie rejestrujące, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, dyspozycyjności i odpoczynku od chwili sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy), wraz z jego podpisem.

Kierowca może prowadzić pojazd bez karty kierowcy  maksymalnie 15 dni (np. w razie jej uszkodzenia).

 

W przypadku gdy karta  kierowcy jest zniszczona, działa wadliwie, została zgubiona lub skradziona, kierowca powinien, w terminie 7 dni kalendarzowych, zwrócić się po jej duplikat do właściwych władz w Państwie Członkowskim, w którym posiada miejsce normalnego zamieszkania.

Scroll to Top