Kancelaria transportowa

AKTUALIZACJA: OBOWIĄZEK POSIADANIA ,,GREEN PASS” DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY NA TERENIE WŁOCH

AKTUALIZACJA: OBOWIĄZEK POSIADANIA ,,GREEN PASS” DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY NA TERENIE WŁOCH

 

Zgodnie z regulacją art. 9 dekretu nr 127 z dnia 21 września 2021 r. dot. ustanowienia pilnych środków mających na celu zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy w sektorze publicznym i prywatnym – każdy, kto jest zatrudniony w sektorze prywatnym w celu uzyskania dostępu do miejsca wykonywania swojej pracy zobowiązany jest posiadać i przedstawiać na żądanie pracodawcy dokument Green Pass”.

Należy wskazać, że Green Pass to nic innego, jak Unijny Certyfikat Covid (UCC), który to można uzyskać w 3 przypadkach:

  1. po poddaniu się pełnemu cyklowi szczepień na co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE albo,
  2. po uzyskaniu statusu ,,ozdrowieńca” w wyniku przebytej choroby Covid-19
    (max. 6 miesięcy wcześniej) albo,
  3. uzyskaniu negatywnego wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Przedmiotowy obowiązek wchodzi w życie w dniu 15 października 2021 r. i wstępnie pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2021 r., czyli do końca obowiązywania stanu wyjątkowego na terenie Włoch.

Nie przewidziano w tym zakresie wyjątków dla pracowników transportu międzynarodowego, dlatego obowiązek uzyskania Green Pass obejmuje także kierowców pojazdów ciężarowych. Kierowcy będą musieli przedstawić przedmiotowy dokument zarówno przy załadunku jak i rozładunku na terenie Włoch.

Za niestosowanie się do opisywanego obowiązku przewidziana została sankcja w wysokości od 600 EUR do 1500 EUR. O konkretnej wysokości kary decydował będzie prefekt w zależności od okoliczności popełnienia konkretnego naruszenia.

DOSTĘP DO WYKONYWANIA PRACY WE WŁOSZECH DLA KIEROWCÓW NIEPOSIADAJĄCYCH ,,GREEN PASS”

 

Włoski Minister właściwy do spraw infrastruktury i mobilności w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw zdrowia opublikowali notę wyjaśniającą zakres zastosowania przepisów dotyczących nowego obowiązku posiadania Certyfikatu Covid przez pracowników sektora publicznego i prywatnego pełniących swoje obowiązki na terenie Włoch.

W odniesieniu do transportu drogowego towarów wskazano, że przewoźnicy wjeżdżający do Włoch z innych krajów, którzy nie posiadają dokumentu ,,Green Pass” (lub innych zaświadczeń o szczepieniach uznanych przez EMA lub uznanych za równoważne przez Ministerstwo Zdrowia) mają zapewniony wyłącznie dostęp do miejsc wyznaczonych do załadunku lub rozładunku towarów pod warunkiem, że czynności załadunkowe/rozładunkowe będą wykonywane przez inny personel.

 

 

Scroll to Top