Kancelaria transportowa

Postępowania ws. przemytu tytoniu i papierosów – Sukcesy Kancelarii Koben

Postępowania ws. przemytu tytoniu i papierosów – Sukcesy Kancelarii Koben

 

Postępowania ws. przemytu tytoniu i papierosów – Sukcesy Kancelarii Koben

 

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilku miesięcy w portach między Europą a Wyspami Brytyjskimi mają miejsce wzmożone kontrole pojazdów przekraczających granice. W szczególności dotyka to przewoźników prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego towarów, którzy z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 lub organizacji pracy w miejscach załadunku nie mają możliwość weryfikacji czynności załadunkowych czy sprawdzenia zawartości opakowań towarów faktycznie znajdujących się w pojeździe.

 

Szczególnym problemem jest przewóz dóbr akcyzowych takich jak tytoń czy papierosy. W przypadku gdy podczas kontroli pojazdu wykryta zostanie ich obecność w pojeździe przewoźnikom mogą grozić bardzo wysokiej kary uzależnione od ilości czy wartości rynkowej przewożonych wyrobów, a także zatrzymanie pojazdu lub tymczasowe aresztowanie kierowcy.

 

Prowadzone w ostatnim czasie przez Kancelarię Koben postępowania dotyczące właśnie przemytu papierosów i tytoniu zakończyły się jednak dla Klientów Kancelarii pozytywnie. W pierwszej z prowadzonych spraw, dotyczącej przemytu 900.000 szt. papierosów ewentualna kara została wyznaczona na kwotę 346.572,00 funtów i stanowiła wysokości nieopłaconego podatku akcyzowego powiększonego o podatek VAT, co w przeliczeniu na złotówki wynosiłoby ok. 1.880.000,00 zł. W związku z brakiem możliwości skontrolowania przez kierowcę czynności załadunkowych oraz odmową uczestnictwa w załadunku z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 w przewożonym ładunku w sposób niemożliwy do wykrycia przez kierowcę ukryta została znaczna ilość papierosów. Wprowadzony przez nadawcę ładunku reżim sanitarny oraz konieczność zachowania dystansu spowodowały, że kierowca nie miał możliwości uczestniczenia w czynnościach ładunkowych.

 

Po dotarciu do portu, chcąc przeprawić się do Wielkiej Brytanii kierowca został poddany kontroli National Post Seizure Unit – jednostki Border Force, która wykryła ukryte w ładunku papierosy i zadecydowała o natychmiastowym wszczęciu postępowania w sprawie oraz o zajęciu pojazdu ciężarowego razem ze znajdującym się w nim ładunkiem na okres 1 miesiąca. Po interwencji Kancelarii Koben i skierowaniu wniosku o zwolnienie pojazdu, a także wystosowanie odpowiedniej odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień skierowane do przewoźnika przez organ brytyjski udało się doprowadzić do pozytywnego zakończenia postępowania.

 

Postępowanie wyjaśniające polegało w szczególności na wykazaniu zachowania należytej staranności przewoźnika w weryfikacji zarówno nadawcy jak i odbiorcy ładunku i udowodnieniu, że były to podmioty w ocenie przewoźnika rzetelne i wiarygodne, co zweryfikowane zostało na podstawie przebiegu wcześniejszej współpracy. W toku postępowania powołano się również na istniejącą w przedsiębiorstwie przewoźnika wewnętrzną procedurę mającą na celu zapobiegania przemytowi oraz okoliczność odpowiedniego przeszkolenia kierowców pod tym kątem. W postępowaniu Kancelaria Koben wykazała, że przewóz papierosów był zapewne ustalony i zorganizowany przez inne podmioty powiązane z tym transportem, które to posłużyły się przewoźnikiem i kierowcą celem realizacji swoich planów i osiągnięcia korzyści majątkowej z przemytu wyrobów akcyzowych. Podjęte czynności oraz skierowane do organów brytyjskich pisma wyjaśniające doprowadziły do zwolnienia zajętego pojazdu bez konieczności uiszczania opłaty parkingowej oraz co najważniejsze – do wydania decyzji o odstąpieniu od nałożenia kary i umorzeniu postępowania w stosunku do przewoźnika.

 

Podobne postępowania mogą również zostać wszczęte w wyniku działań kierowców, którzy na własną rękę decydują się na przewóz wyrobów tytoniowych do użytku własnego lub dalszej sprzedaży. W takiej właśnie sprawie dotyczącej przewozu prawie 14.000 szt. papierosów prawnikom Kancelarii Koben udało się doprowadzić do wydania decyzji o odstąpieniu od nałożenia kary w wysokości 5.352,00 funtów wykazując samowolne działanie kierowcy, w żadnym stopniu nie motywowane poleceniami pracodawcy i podjęte celem osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wskazując zobowiązanie pracodawcy do zakończenia współpracy z kierowcą, z uwagi na podejmowanie przez niego działań noszących znamiona czynów przestępnych.

 

Kolejną sprawą, w której Kancelaria Koben doprowadziła do uchylenia wysokiej kary niesłusznie nałożonej na spedytora jest sprawa prowadzona przez HM Revenue and Customs, dotycząca przewozu 4.674,00 kg tytoniu. Zawiłość tej konkretnej sprawy polegała na fakcie, że w postępowaniu przed organem brytyjskim pominięty został udział Strony w postępowaniu wyjaśniającym, a sprawa trafiła do Kancelarii dopiero na etapie decyzji o nałożeniu kary, co do której termin odwołania już upłynął. Organ nałożył na Klienta Kancelarii Koben karę w wysokości 608.367,00 funtów (tj. ok. 3.315.000,00 zł) stosując przyjęty przelicznik kary pieniężnej za przewóz tytoniu w wysokości 130,16 funtów za kilogram, a sama Strona nie miała możliwości przed wydaniem decyzji skierować do HM Revenue and Customs wyjaśnień i argumentacji wskazującej na brak wiedzy i winy w nielegalnym przewozie tytoniu. W danym stanie faktycznym karą nie został ukarany przewoźnik, ale spedytor, który po pozyskaniu zlecenia na przewóz relacji Niemcy – Wielka Brytania przekazał przewóz do realizacji zaufanemu przewoźnikowi, z którym już wcześniej współpracował. Ten właśnie przewoźnik zapytany o źródło zlecenia transportowego wskazał organowi brytyjskiemu Klienta Kancelarii jako podmiot zlecający. HM Revenue and Customs wystosował do spedytora zawiadomienie o zamiarze nałożenia kary i możliwości złożenia wyjaśnień jednak pismo nie zostało Stronie doręczone, wobec czego niemożliwym było udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień w sprawie oraz odpowiedź na pytania organu mające na celu wytypowanie podmiotów faktycznie odpowiedzialnych za działanie przestępne. Z uwagi na brak reakcji Strony na pismo organ nałożył karę pieniężną i przypisał spedytorowi odpowiedzialność za przemyt tytoniu zakładając, że jest to podmiot, który zainicjował nielegalny transport. Po raz kolejny Klient Kancelarii został ofiarą podmiotów trzecich, które posłużyły się działalnością spedytora celem realizacji swoich planów i osiągnięcia korzyści majątkowej z przemytu wyrobów akcyzowych.

 

W wyniku działań podjętych przez prawników Kancelarii Koben udało się skontaktować z organem brytyjskim i po wykazaniu braku doręczenia zawiadomienia o zamiarze nałożenia kary, a co za tym idzie braku możliwości złożenia wyjaśnień udało się przywrócić termin do złożenia pisma wyjaśniającego wraz z odwołaniem od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej. Po udowodnieniu okoliczności braku zapewnienia Stronie udziału w postępowaniu wyjaśniającym oraz absolutnego braku wiedzy i winy spedytora w nielegalnym przewozie, braku jakiegokolwiek faktycznego udziału w transporcie, a także zachowania należytej staranności w wdrożeniu wewnętrznej procedury mającej na celu zapobieganie przemytowi oraz w dokonaniu weryfikacji zarówno kontrahenta przekazującego przewóz jak i przewoźnika Kancelaria Koben doprowadziła do wydania decyzji uchylającej karę pieniężną i odpowiedzialność spedytora za przemyt znacznej ilości tytoniu, tym samym chroniąc Klienta przed koniecznością zapłaty kary w wysokości prawie 3,5 mln złotych.

 

Jeśli jako przewoźnicy chcą Państwo powierzyć prawnikom Kancelarii Koben sprawę dotyczącą przemytu tytoniu czy papierosów lub inną sprawę prowadzoną przez organy brytyjskie zapraszamy do skorzystania z Naszej wiedzy i doświadczenia.

 

Scroll to Top