Kancelaria transportowa

OBOWIĄZKI REPREZENTANTA WE FRANCJI

OBOWIĄZKI REPREZENTANTA WE FRANCJI

 

Zgodnie z francuskim Dekretem nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 r. (Loi Macron) od 2016 r. przedsiębiorca transportowy delegujący kierowców do pracy na terytorium Francji ma obowiązek wyznaczenia Przedstawiciela, który ma zapewnić łączność z funkcjonariuszami kontroli w związku ze świadczeniem usług we Francji.

 

Najważniejszym celem Dekretu nr 2016-418 było dostosowanie niektórych przepisów kodeksu pracy mających zastosowanie do przedsiębiorstw mających siedzibę poza Francją i delegujących pracowników na terytorium Francji do specyfiki sektora transportowego.

 

Zgodnie z art. Art. R. 1331-1 Dekretu w sytuacji, gdy przedsiębiorca niemający siedziby we Francji deleguje swojego pracownika do świadczenia pracy na terytorium Francji ma obowiązek również wyznaczyć tam swojego Przedstawiciela. Jak przewiduje art. l. 1262-2-1 francuskiego Kodeksu pracy Przedstawiciel ten odpowiedzialny jest za współpracę z agentami kontrolnymi w czasie trwania świadczenia usług.

 

Na mocy art. R. 1331-2. IV Dekretu Loi Macron zaświadczenie o oddelegowaniu wykonywane za pośrednictwem systemu SIPSI musi zawierać m.in. nazwę firmy lub nazwisko i imię oraz adresy pocztowe i elektroniczne, a także numery telefonów Reprezentanta. Od lipca 2019 r. realizacja zgłoszenia delegowania kierowcy w systemie SIPSI wymaga również wskazania francuskiego numeru SIRET Reprezentanta. SIRET to czternastocyfrowy numer składający się z 9 cyfr numeru SIREN (odpowiednik polskiego numeru REGON, nadawany każemy podmiotowi gospodarczemu) oraz z 5 cyfr numeru NIC (Numéro Interne de Classement – numer, który identyfikuje przedsiębiorstwo w jednostce prawnej, do której jest dołączone.).

 

Obowiązki Reprezentanta określa szczegółowo art. R. 1331-4. I. Dekretu Loi Macron:

„Przedstawiciel przedsiębiorstwa przechowuje i przedstawia następujące dokumenty na żądanie funkcjonariuszy kontroli, o których mowa w art. L. 8271-1-2 Kodeksu pracy:

1° Odcinki wypłaty odpowiadające okresowi oddelegowania każdego oddelegowanego pracownika lub jakikolwiek równoważny dokument potwierdzający wynagrodzenie i zawierający następujące informacje:

  1. A) Stawka godzinowa brutto, w tym dopłaty za nadgodziny, w przeliczeniu na euro;
  2. B) Okres i godziny pracy, do których odnosi się wynagrodzenie, z rozróżnieniem między godzinami płatnymi według normalnej stawki a godzinami zawierającymi podwyżkę;
  3. C) Urlopy i dni ustawowo wolne od pracy oraz związane z nimi elementy wynagrodzenia;

2 ° Każdy dokument potwierdzający faktyczną wypłatę wynagrodzenia;

3 ° Kopię wyznaczenia przez przedsiębiorstwo Przedstawiciela zgodnie z postanowieniami artykułu R. 1263-2-1 Kodeksu pracy;

4 ° Jeśli dotyczy, tytuł branżowego układu zbiorowego obowiązującego pracownika.”

 

Tytułem wyjaśnienia – agenci kontroli, o których mowa w art. L. 8271-1-2 Kodeksu pracy to m.in.:

  • Funkcjonariusze inspekcji pracy,
  • Funkcjonariusze i agenci policji sądowej,
  • Funkcjonariusze podatkowi i celnicy;
  • Agenci organów ubezpieczeń społecznych i rolniczych funduszy ubezpieczeń społecznych,
  • Urzędnicy państwowi lub agenci odpowiedzialni za kontrolę transportu lądowego.

Jak stanowi art. R. 1331-5. Dekretu nr 2016-418 okres, w którym na potrzeby okazania agentom kontroli Przedstawiciel nawiązuje współprace z pracodawcą delegującym oraz przechowuje ww. dokumenty nie może być krótszy niż okres oddelegowania pracownika. Dodatkowo Reprezentant powinien być do dyspozycji służb kontrolnych przez 18 miesięcy po jego zakończeniu, co wiąże się z obowiązkiem przechowywania ww. dokumentacji przez ten okres.

 

Kancelaria KOBEN świadczy usługi w zakresie reprezentanta na terenie Francji dla firm transportowych.

Dowiedz się więcej: https://koben.pl/reprezentant-unii-europejskiej/

 

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących delegowania – w tym przepisów w zakresie obowiązku wyznaczenia Reprezentanta zgodnie z art. L1264-3 francuskiego Kodeksu pracy kary administracyjne jakie mogą być nałożone na polskiego pracodawcę przez francuską Inspekcję Pracy za nieprzestrzeganie przepisów o oddelegowaniu pracowników to nawet do 4.000 € w stosunku do jednego delegowanego pracownika za każde naruszenie, a w przypadku ponownego wykrycia naruszeń – w ciągu dwóch lat od nałożenia pierwszej kary – nawet do 8.000 €. Co więcej pierwotny wymiar kary może zostać zwiększony o 50% w przypadku wykrycia nowego naruszenia w ciągu roku od daty upomnienia o wcześniejszym naruszeniu tego samego rodzaju. Podczas ustalania wymiaru kary kontrolujący biorą pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia, a także zachowanie pracodawcy oraz jego możliwości finansowe. Łączna kwota kar nie może jednak przekroczyć 500.000 €

 

 

 

 

Scroll to Top