Kancelaria transportowa

NOWELIZACJA USTAWY – PRAWO O RUCHU DROGOWYM

NOWELIZACJA USTAWY – PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 

Trwają prace nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W dniu 2 listopada 2021 r. ustawa została przekazana do Senatu, gdzie będą toczyły się dalsze prace nad tekstem nowelizacji.

Wśród najważniejszych planowanych zmian znajduje się zapis, zgodnie z którym funkcjonariusz policji będzie miał obowiązek zatrzymać prawo jazdy kierowcy za pokwitowaniem, w następujących przypadkach,

 

Jeśli kierowca będzie realizował dany przewóz:
  1. wbrew obowiązkowi, nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,
  2. używając cudzej karty kierowcy lub wykresówki, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając jednocześnie kilku wykresówek,
  3. korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,
  4. jeżeli tachograf został odłączony.

 

Istotną zmianę przewidziano także w zakresie wydłużenia okresu czasu, po jakim z ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami naruszających przepisy ruchu drogowego będą usuwane punkty karne, otrzymane przez kierowców. Według tekstu nowelizacji, punkty karne mają być usuwane, nie tak jak było to dotychczas po upływie roku, a dopiero po upływie 2 lat od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie tego naruszenia. Jeżeli natomiast za popełnienie danego naruszenia na kierowcę zostanie nałożona grzywna, punkty karne zostaną usunięte z ewidencji dopiero po upływie 2 lat od daty uiszczenia grzywny.

 

Ponadto, w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h przewidziana została kara grzywny, w wysokości nie niższej niż 800 zł, a więc w porównaniu do poprzedniej regulacji, doszło do jej obniżenia.

 

Zaostrzono także kary za prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. W tekście nowelizacji przewidziane kary mają formę: kary aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych, gdzie w dotychczasowym brzmieniu Kodeks Wykroczeń przewidywał grzywnę nie niższą niż 50zł.

 

Wprowadzono także grzywnę w wysokości nie niższej niż 1500 zł za następujące wykroczenia:                                                                                                                     

 

  1. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu,
  2. niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
  3. wyprzedzenie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
  4. ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  5. naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

 

Należy wskazać, że za niektóre wykroczenia przewidziano możliwość nałożenia grzywny w wysokości nawet do 30 000 zł. Wśród tych wykroczeń będą znajdować m.in.: spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niestosowanie się do znaku, sygnału lub polecenia w ruchu drogowym, nieudzielenie pomocy ofierze wypadku, czy też prowadzenie pojazdu bez posiadania wymaganych uprawnień.

 

Jeżeli wskazane wyżej rozwiązania wejdą w życie, zalecamy, aby kierowcy zachowali ze swojej strony jeszcze większą ostrożność, bowiem przewidywane konsekwencje naruszeń są bardzo poważne. O dacie ewentualnego wejścia ustawy w życie, będziemy informowali Państwa na bieżąco w kolejnych artykułach.

 

 

Scroll to Top