Kancelaria transportowa

OBOSTRZENIA COVIDOWE W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH UE

OBOSTRZENIA COVIDOWE W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH UE

 

BELGIA

Zasady dotyczące wjazdu do Belgii zależą od kodu koloru przypisanego do kraju (wykaz krajów należących do strefy wysokiego ryzyka dostępny na stronie www.info-coronavirus.be/fr/pays-a-haut-risque)

– czerwony: regiony lub kraje, w których osoby są narażone na wysokie ryzyko infekcji.
– pomarańczowy: regiony lub kraje, w których stwierdzono umiarkowanie ryzyko infekcji.
– zielony: regiony lub kraje, dla których stwierdzono niskie ryzyko infekcji.

• Rejestracja elektroniczna na formularzu:
https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form
Dotyczy to również kierowców ciężarówek

Wyjątki:
– Pobyt w Belgii krócej niż 48 godziny
– pobyt za granicą krócej niż 48 godzin

UWAGA: Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w kraju wysokiego ryzyka, muszą zawsze dokonać rejestracji elektronicznej, nawet jeśli ich pobyt w Belgii lub w kraju wysokiego ryzyka trwał krócej niż 48 godzin.

• Wyjątki od obowiązku kwarantanny i posiadania negatywnego testu na covid-19:
Osoby, którym powierzono przewóz towarów oraz inne osoby pracujące w sektorze transportowym, które wykonują usługi transportowe, są całkowicie zwolnione z kwarantanny i testów.

 


 

AUSTRIA

AUSTRIA WPORWADZIŁA CAŁKOWITY LOCKDOWN

Przedstawione warunki wjazdu do Austrii obowiązują do 31.12.2021 r. Ze względu na sytuację epidemiczną, w każdej chwili mogą ulec zmianie.

Póki co, zmiany nie dotyczą transportu drogowego, ale kierowcy zobowiązani są do okazania zaświadczenia (formularz „Bestätigung Schlüsselarbeitskraft”).

Pod warunkiem przestrzegania odpowiednich środków sanitarnych, kierowcy transportu towarowego i pasażerskiego przekraczając granicę, nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają też kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji.

W przypadku tranzytu przez Austrię, konieczne jest spełnienie warunków umożliwiających wjazd z Austrii do kolejnego kraju. Tranzyt jest możliwy bez zbędnego zatrzymywania się, dozwolone jest zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie.

Środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, których należy przestrzegać:

– Podjęcie środków ochronnych, które zminimalizują niebezpieczeństwo infekcji (np. zapewnienie środków dezynfekujących, rękawiczek, maseczek itp.).
– Kierowcy nie mogą opuszczać pojazdu, z wyjątkiem czynności, które są absolutnie niezbędne (np. potrzeby osobiste, takie jak pójście do toalety).
– Jeżeli załadunek i/lub rozładunek towaru wymaga opuszczenia kabiny pojazdu (dopuszczalny czas 15 min), należy zachować bezpieczną odległość (2 m) od innych osób.
– Jeżeli ze względu na lokalne warunki, nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób, personel kierujący pojazdem, musi zastosować odpowiednie środki ochrony własnej (np. zapobieganie kontaktowi bezpośredniemu z innymi osobami, rękawiczki, maseczki itp.).
– Podwójna obsada pojazdu jest dozwolona, jeśli zachowana jest odpowiednia bezpieczna odległość (1m) i ogólne zasady postępowania podczas pandemii COVID-19.

 


 

REPUBLIKA CZESKA

Polska znajduje się na liście krajów o wysokim zagrożeniu epidemicznym.

• Z obowiązku testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego zwolnieni są m. in.:

– Osoby podróżujące do Czech drogą lądową z państw bezpośrednio sąsiadujących do 24h,
– osoby podróżujące tranzytem przez Czechy do 12h,
– pracownicy transportu międzynarodowego, również kierowcy- obywatele państw trzecich.

Niezależnie od powyższego, w celu skorzystania w Czechach z infrastruktury hotelowej czy lokali gastronomicznych, należy posiadać zaświadczenie o zaszczepieniu lub o przechorowaniu koronawirusa w ciągu ostatnich 180 dni. Negatywny wynik testu nie uprawnia już do korzystania z powyższych usług.
Uwaga: Istnieje konieczność zakładania maseczek zakrywających usta i nos w przestrzeni publicznej (typu co najmniej FFP2).

Informacja na temat zasad wjazdu do Czech z krajów o niskim, średnim, wysokim i bardzo wysokim poziomie ryzyka zakażenia COVID-19 (oznaczonych kolorem zielonym, pomarańczowym, czerwonym i ciemnoczerwonym) jest stale aktualizowana przez Ministerstwo Zdrowia RCZ i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RCZ.

Wykaz niektórych krajów w zależności ryzyka zakażenia COVID-19

Kraje niskiego ryzyka:
Kanada
Państwo Watykańskie

Kraje umiarkowanego ryzyka:
Republika Włoska
Republika Malty

Kraje wysokiego ryzyka:
Republika Finlandii
Republika Francuska
Republika Cypryjska
Księstwo Monako
Królestwo Norwegii
Republika Portugalska (w tym Azory i Madera)
Republika Rumunii
Królestwo Hiszpanii (m.in. Baleary i Wyspy Kanaryjskie)
Królestwo Szwecji
Konfederacja Szwajcarska

Kraje bardzo wysokiego ryzyka:
Księstwo Andory
Królestwo Belgii
Republika Bułgarii
Królestwo Danii
Republika Estonii
Republika Chorwacji
Republika Irlandii
Republika Islandii
Księstwo Liechtensteinu
Republika Litewska
Republika Łotewska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Republika Węgierska
Królestwo Niderlandów
Rzeczpospolita Polska
Republika Austrii
Republika San Marino
Republika Grecka
Republika Słowacji
Republika Słowenii
Republika Federalna Niemiec


NIEMCY

Niemiecka organizacja przewoźników BGL, potwierdziła informacje o wejściu w życie od 24.11.2021 r. nowelizacji ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG). Zgodnie z tą ustawą, pracodawcy i pracownicy mogą przebywać na terenie zakładów pracy, w których nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z osobami trzecimi; tylko jeżeli zostali zaszczepieni, są ozdrowieńcami lub posiadają aktualny negatywny test na COVID-19.

Dotyczy to także kierowców transportu międzynarodowego. Kierowcy, którzy nie spełniają tych wymogów podczas załadunku i rozładunku nie mogą opuszczać kabiny pojazdu.

Zgodnie z rozporządzeniem (ArbStättV) w sprawie miejsc pracy, pojazdy nie są uważane za miejsce pracy. W przypadku kierowców ciężarówek, którzy podczas wykonywania usługi transportowej nie mają kontaktu z osobami trzecimi, certyfikat szczepienia, ozdrowieńca, lub dowód aktualnego negatywnego testu na COVID-19 nie są wymagane. Jednak gdy tylko dojdzie do kontaktu z osobami trzecimi (np. podczas załadunku/rozładunku, tankowania), kierowcy podlegają wymaganiom „3G-Regeln”.

 


 

HOLANDIA

Z uwagi na pandemię, Holandia wprowadziła zróżnicowane wymagania wobec podróżujących w zależności od kraju/regionu (bezpiecznego, wysokiego ryzyka lub bardzo wysokiego ryzyka), z którego przybywają.

UWAGA: Polska została oznaczona kolorem żółtym i znajduje się na liście krajów wysokiego ryzyka.

• Zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny i posiadania negatywnego testu:
– Osoby pracujące w sektorze transportu towarów.
– Wymagana jest rejestracja elektroniczna i oświadczenie pracodawcy, o zatrudnieniu w branży transportu towarowego.
– W przypadku pobytu w Holandii przez okres krótszy niż 12h, nie jest wymagany dowód zaszczepienia, wyzdrowienia lub negatywny wynik testu i kwarantanna. Nie jest wymagana również rejestracja elektroniczna.

 


 

WŁOCHY

Stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do dn. 31 grudnia 2021 r.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną.
Polska, wraz z takimi państwami jak: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry; została zaliczona przez Włochy do tzw. kategorii C.

• Obowiązek rejestracji
Osoby, które przebywały lub przejeżdżały przez terytorium tych państw w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch, muszą zarejestrować swój przyjazd na platformie: EU Digital Passenger Locator Form

• Testów na covid-19 nie muszą przedstawiać:
– osoby wjeżdżające do Włoch własnym środkiem transportu, pod warunkiem, że opuszczą terytorium Włoch w ciągu 36 godzin od wjazdu. Za taki „tranzyt”, w myśl obecnych przepisów epidemicznych, uznaje się wyłącznie przejazd przez terytorium Włoch bez postojów. Zatrzymanie się np. na nocleg skutkowałoby natomiast uznaniem podróży za „krótki pobyt”, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością przedstawienia aktualnych wyników testów w kierunku covid-19;
– osoby wjeżdżające do Włoch na czas nie dłuższy niż 120 godzin z udowodnionych przyczyn zawodowych, zdrowotnych lub absolutnej konieczności;
– załogi środków transportu.

 


 

FRANCJA

Na dzień 29.11.2021 r. Polska znajduje się na liście państw w „zielonej” strefie. Klasyfikacja krajów została określona na podstawie wskaźników zakażeń. Listy krajów są na bieżąco dostosowywane do zmian w ich sytuacji epidemicznej.

Wjazd na terytorium metropolitalne Francji z kraju lub terytorium w zielonej strefie wymaga przedstawienia dowodu szczepienia oraz oświadczenia o braku objawów zakażenia Covid-19 oraz braku kontaktu z osobą zarażoną Covid-19.

W przypadku osób niezaszczepionych, konieczne jest przedstawienie organom kontroli granicznej zaświadczenia o powrocie do zdrowia po przejściu Covid-19 starszego niż jedenaście dni i krótszego niż sześć miesięcy lub negatywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego nie starszego niż 72 godziny przed rozpoczęciem podróży. Dla podróżnych z Niemiec, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Grecji, Węgier, Irlandii, Łotwy, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Holandii, Polski, Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Szwajcarii, wymagany jest ujemny wynik testu PCR lub testu antygenowego wykonany nie wcześniej 24 godziny przed wjazdem.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do polskich kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym.
Kierowca międzynarodowy wjeżdżający na terytorium Francji powinien bez zmian posiadać przy sobie unijne oświadczenie dla kierowców w transporcie drogowym – LE CERTIFICAT EUROPÉEN POUR LES TRAVAILLEURS DU SECTEUR DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX.
Certyfikat należy wydrukować, wypełnić i przekazać kierowcy w trasę. W przypadku kierowcy pojazdów o DMC powyżej 3,5 t należy zaznaczyć krzyżykiem pole- „conducteur de poids lourd” (kierowca transportu ciężarowego).

Scroll to Top