Kancelaria transportowa

SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ ZMIENIAJĄCĄ USTAWY TRANSPORTOWE

SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ ZMIENIAJĄCĄ USTAWY TRANSPORTOWE

 

Ustawa wprowadzająca do polskiego porządku prawnego Pakiet Mobilności została uchwalona przez Sejm

 

Proces legislacyjny, który bacznie obserwują przedstawiciele branży transportowej zmierza ku końcowi. W dniu 26 stycznia 2022 r. Sejm rozpatrywał poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Przypominamy, że nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących Pakiet Mobilności.

Sejm pochylił się nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat. Niestety została odrzucona poprawka, która umożliwiłaby zwolnienie z odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, którzy dokonaliby korekty swojego rozliczenia do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Z listy pozytywnie zaopiniowanych poprawek, na których przyjęcie przez Sejm z pewnością liczył każdy przedstawiciel branży transportowej, wymienić należy złagodzenie kar dla przewoźników oraz przyjęcie zmiany w definicji bazy eksploatacyjnej.

Z kolei inna z poprawek umożliwia każdemu przedsiębiorcy wyznaczanie osoby fizycznej do wykonywania zadań zarządzającego transportem. Dotychczas uprawnienie to przysługiwało tylko mikroprzedsiębiorcy.

Poprawki oznaczają również koniec z podróżami służbowymi dla kierowców w transporcie międzynarodowym. Możliwe będzie jednak nadanie mu statusu pracownika delegowanego i zastosowanie odpowiednich ulg.

Ponadto w nowelizacji znalazły się nowe przepisy, które dotyczą:

  • zasad wykonywania kabotażu
  • obowiązków przewoźnika w czasie kontroli
  • umiejscowienia siedziby pracodawcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności transportowej prowadzonej przez przedsiębiorcę
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski

 

Szczegółowe omówienie zmian wprowadzonych od 2 lutego znalazło się w naszym skrypcie dotyczącym Pakietu Mobilności, który można bezpłatnie pobrać tutaj

Aktualnie ustawa zostanie przedłożona Prezydentowi RP do podpisu.

W związku z szeregiem wprowadzanych zmian, Kancelaria KOBEN oferuje przygotowanie dla Państwa niezbędnej dokumentacji mającej na celu wdrożenie tych zmian w tym m.in. aneksy do Regulaminów pracy oraz Regulaminów wynagradzania.

 

Skontaktuj się z nami już dziś.

dok@koben.pl

+48 33 472 08 91

https://koben.pl/kontakt/

 

Scroll to Top