Kancelaria transportowa

INTERPRETACJA ULGI ZUS

INTERPRETACJA ULGI ZUS

 

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi mailowo oraz telefonicznie od ZUS, ulga w podstawie składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe kierowców może być stosowana także do podstawy składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe. Dotyczy to ulgi w wysokości równowartości diet za pracę świadczoną za granicą u polskiego pracodawcy.

Przypominamy, że z dniem 02.02.2022 r. do ustawy o czasie pracy kierowców dodano art. 21b ust 2 pkt 2, zgodnie z którym do kierowcy wykonującego zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych stosuje się w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.

Na podstawie art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wydano rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 16 tegoż rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody – część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższych niż przeciętne wynagrodzenie, w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, w wysokości określonej w stosownych przepisach, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Z uwagi, iż art. 21b ust. 2 pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców wyraźnie regulował kwestię możliwości obniżenia podstawy składek emerytalnych i rentowych, wątpliwe pozostawało, czy w zakresie nieuregulowanym w tejże ustawie możliwe będzie stosowanie przepisów ogólnych pozwalających na obniżenie także podstawy składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

W świetle informacji uzyskanych od ZUS kwestia interpretacji nowych przepisów zaczyna się wyjaśniać z korzyścią dla przedsiębiorców i pracowników. Obniżenie podstawy składek na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe kierowców może być stosowane także do podstawy składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Jednocześnie warto podkreślić, że w ramach przekazanych informacji ZUS dodatkowo potwierdził kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 5922 zł.

 

Prawidłowe rozliczenie czasu pracy kierowców przez profesjonalną firmę doradczą jest kluczowym elementem działalności transportowej.
Kancelaria KOBEN od lat świadczy takie usługi.
Zapraszamy do współpracy.

ANALIZA I ROZLICZENIE CZASU PRACY KIEROWCÓW – OFERTA

Scroll to Top