Kancelaria transportowa

Zmiany w zakresie szkolenia kierowców

Zmiany w zakresie szkolenia kierowców

Koben-Zmiany-w-zakresie-szkolenia-kierowcow

 

W dniu 25.02.2022 na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Projekt stanowi konsekwencję nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgodnie z którą dotychczasowe rozporządzenie w tym zakresie obowiązuje do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 5 maja 2022 r. Nowe rozporządzenie nie zostało dotychczas skierowane do podpisu Ministra, ani ogłoszone.

 

Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie?

 

Projekt rozporządzenia określa m.in. nowe wymagania dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia.

Wskazać należy, iż od dnia 31 grudnia 2024 roku powstanie obowiązek realizacji zajęć z wykorzystania pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.

Nowym obowiązkiem jest także zgłaszanie wojewodzie, który dokonał wpisu przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, posiadanej przez ośrodek infrastruktury, wykorzystywanej do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego.

W projekcie rozporządzenia ustanowiono także nową zasadę, że przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona informuje ośrodek szkolenia albo jednostkę systemu oświaty, o numerze identyfikującym profil kierowcy zawodowego umieszczonym w systemie, zaś ośrodek szkolenia weryfikuje w profilu kierowcy zawodowego aktualność orzeczeń lekarskich, zapoznaje osobę szkoloną z programem szkolenia, pobiera profil kierowcy zawodowego i odpowiednio go uzupełnienia. Ośrodek ma ponadto obowiązek dokonać odpowiednich wpisów do ewidencji osób szkolonych oraz wydać osobie szkolonej książki przeprowadzonych zajęć.

W rozporządzeniu określono nowe dokumenty w postaci ewidencji osób szkolonych i książki przeprowadzonych zajęć, które zastąpią dotychczas stosowane podczas szkolenia dziennik zajęć teoretycznych i kartę zajęć praktycznych, oraz ustalono ich wzory. Ponadto umożliwiono prowadzenie ewidencji osób szkolonych oraz książki zajęć praktycznych w postaci elektronicznej.

Częściowo zmodyfikowano także zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych kwalifikacji oraz szkolenia okresowego.

Nowym rozwiązaniem będzie też możliwość prowadzenia wykładów w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Zajęcia online będą mogły być przeprowadzone w zakresie części podstawowej kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej oraz w zakresie szkolenia okresowego — w wymiarze 7 godzin zajęć jednego teoretycznego modułu szkolenia okresowego.

Dodatkowo wyróżniono nowy typ zajęć w postaci ćwiczeń, które będą realizowane w ramach zajęć praktycznych.

 

Zmiany dotyczące szkoleń okresowych

 

Szkolenie okresowe, jak dotychczas, będzie mogło być prowadzone w formie kursu okresowego albo cyklu zajęć i będzie obejmowało 35 godzin. W projekcie rozporządzenia doprecyzowano jednak, że każde szkolenie okresowe będzie składało się z 5 modułów. Ponadto, każde szkolenie okresowe będzie obligatoryjnie obejmowało moduł związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz moduł zawierający zajęcia praktyczne. Za moduł zaś zawierający zajęcia praktyczne będzie uznawać się taki moduł, w którym co najmniej połowa jego zajęć będzie stanowić ćwiczenia, zajęcia praktyczne w ruchu drogowym lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych.

W przypadku szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć osoba szkolona, jak dotychczas, będzie zrealizować moduły szkolenia okresowego w ciągu 5 lat, z tym że jednorazowo będzie mogła zrealizować nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.

W projekcie rozporządzenia przewidziano możliwość przerwania szkolenia i jego kontynuacji w innym podmiocie szkolącym oraz określono szczegółową procedurę przewidzianą na tę okoliczność.

Określono także nową procedurę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego po zakończeniu kursu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, które od dnia 6 kwietnia 2022 roku będą przeprowadzane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

W rozdziale 6 projektu określono, że osoby, które przed dniem wejścia w życie obowiązku uzyskania profilu kierowcy zawodowego przed przystąpieniem do szkolenia okresowego, rozpoczęły i nie zakończyły szkolenia okresowego, są obowiązane, najpóźniej przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, uzyskać profil kierowcy zawodowego. Analogiczny tryb postępowania będzie obowiązywał w przypadku osób, które przed dniem wejścia w życie przepisów rozpoczęły i nie zakończyły kursu kwalifikacyjnego albo zakończyły kurs kwalifikacyjny, ale jeszcze nie uzyskały świadectwa kwalifikacji zawodowej.

W celu zachowania ważności dotychczas wydanych w postaci papierowej świadectw kwalifikacji zawodowej określono, że świadectwa kwalifikacji zawodowej wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność.

 

Kancelaria Transportowa KOBEN prowadzi szkolenia i kursy dla firm transportowych  na terenie całego kraju. Doświadczeni i czynni inspektorzy, eksperci i prawnicy przekażą Twoim pracownikom wiedzę, która usprawni pracę całego zespołu: od kierowców po kadrę zarządzającą. Sprawdź naszą ofertę!

 

Scroll to Top