Kancelaria transportowa

Nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców

Nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców

 

Delegowanie kierowców zostało objęte nowymi przepisami. Odpowiadamy na pytania: kiedy kierowca będzie uznawany za delegowanego na lub z terytorium Polski? Jakie są planowane nowe obowiązki dla przewoźników?

 

Trwają prace legislacyjne nad implementacją do polskiego porządku prawnego rozwiązań wynikających z przepisów unijnych wchodzących w skład Pakietu Mobilności. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego. Obecnie w ramach prac nad projektem poddano go pod konsultacje publiczne. W uzasadnieniu projektowanej ustawy wskazano, że jej celem będzie uregulowanie zasad i kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących delegowania kierowców na terytorium Polski.

 

Delegowanie kierowców – nowe przepisy

Jak wynika z projektu, za kierowcę delegowanego na terytorium Polski nie uważa się kierowcy, który:

 • wykonuje przejazd tranzytem,
 • wykonuje dwustronny przewóz rzeczy lub osób,
 • w trakcie przewozu dwustronnego rzeczy wykonuje dodatkowo jedną czynność załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem, że nie wykonuje załadunku rzeczy i rozładunku rzeczy na terytorium tego samego państwa,
 • po przewozie dwustronnym rzeczy, który rozpoczął się w państwie członkowskim siedziby i w czasie którego nie wykonał żadnej dodatkowej czynności załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy, następnie wykonuje przewóz dwustronny rzeczy do państwa członkowskiego siedziby, podczas którego wykonuje dodatkowo maksymalnie dwie czynności załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem, że dodatkowych czynności załadunku rzeczy i rozładunku rzeczy nie wykonał na terytorium tego samego państwa,
 • w trakcie przewozu dwustronnego osób dodatkowo jednokrotnie zabiera pasażerów lub jednokrotnie wysadza pasażerów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem, że przewozu osób nie wykonał między dwoma miejscami położonymi na terytorium tego samego państwa członkowskiego; to samo dotyczy przejazdu powrotnego,
 • wykonuje przewóz drogowy rzeczy na początkowym lub końcowym odcinku transportu kombinowanego, jeżeli ten odcinek sam w sobie składa się z przewozów dwustronnych rzeczy.

 

Ponadto projektowana ustawa zgodnie z obecnym jej brzemieniem nie znajdowałaby zastosowania do kierowców delegowanych na lub z terytorium Polski:

 • do pracy w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy pracodawca delegujący kierowcę,
 • przez podmiot będący agencją pracy tymczasowej,
 • na terytorium lub z terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 

Przepisy ustawy nie odnosiłyby się także do kierowców delegowanych na terytorium Polski przez podmiot będący agencją wynajmującą personel, który skierował kierowcę do pracodawcy użytkownika.

 

Najważniejsze obowiązki dla przewoźników

Najważniejsze obowiązki dla przewoźników, które nałoży się po wejściu w życie ustawy, to zapewnienie delegowanemu kierowcy odpowiednich warunków zatrudnienia (o których mowa w art. 4–4b ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług).

Kolejnym obowiązkiem będzie zgłaszanie delegowania kierowcy na terytorium Polski najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania. Zgłoszenie ma nastąpić przy użyciu systemu IMI. Dodatkowym obowiązkiem jest zapewnienie, aby kierowca podczas delegowania dysponował określonymi dokumentami w postaci papierowej lub elektronicznej. Wymagane dokumenty to:

 • kopia zgłoszenia delegowania,
 • dowody potwierdzające wykonywanie przewozów drogowych na terytorium RP,
 • zapisy tachografu zawierające w szczególności symbole państw członkowskich, w których kierowca przebywał podczas wykonywania przewozów.

Natomiast w przypadku przewoźnika drogowego z państwa trzeciego delegującego kierowcę na terytorium Polski projekt zakłada obowiązek dokonywania zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy oraz posiadanie przez kierowcę potwierdzenia zgłoszenia. Nadto kierowca będzie musiał dysponować dowodami potwierdzającymi wykonywanie przewozów drogowych w postaci listów przewozowych oraz wymaganymi zapisami z tachografu.

Kontrolę nad respektowaniem obowiązków wprowadzanych projektowaną ustawą będzie sprawować Inspekcja Transportu Drogowego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Natomiast wpływy z nakładanych kar będą zasilać państwowy budżet.

 

Kancelaria Transportowa KOBEN będzie informować o dalszym przebiegu procesu legislacyjnego.
Scroll to Top