Kancelaria transportowa

Pakiet Mobilności. Unijne rozporządzenia wykonacze

Pakiet Mobilności. Unijne rozporządzenia wykonacze

 

Pakiet Mobilności określa zestaw zmian w rozporządzeniach unijnych, które mają wpływ na zasady działania przewoźników na rynku Unii Europejskiej. Kolejnym etapem reformy zasad wykonywania transportu na terytorium UE w ramach Pakietu Mobilności stanowi przyjęcie w dniu 2 maja 2022 r. przez Komisję Europejską dwóch rozporządzeń wykonawczych*.

 

Głównym celem uchwalenia przedmiotowych rozporządzeń jest zapewnienie jednolitego stosowania Pakietu Mobilności w jak największym możliwym zakresie przez państwa członkowskie UE.

 

Pakiet Mobilności – rozporządzenia

Pierwsze rozporządzenie

Pierwsze z ww. rozporządzeń składających się na Pakiet Mobilności określa katalog naruszeń. Wystąpienie tych naruszeń może doprowadzić do utraty przez przewoźnika drogowego „nieposzlakowanej opinii”. Nieposzlakowana opinia stanowi jeden z warunków koniecznych do spełnienia przez uprawniających przewoźników, aby wykonywać działalność transportową w UE.

Przedmiotowe naruszenia zostały podzielone na trzy kategorie:

 • NN – najpoważniejsze naruszenia,
 • BPN – bardzo poważne naruszenia,
 • PN – poważne naruszenia.

W sytuacji wielokrotnego popełniania przez przewoźnika poważnych naruszeń i bardzo poważnych naruszeń właściwy organ państwa członkowskiego uzna je za naruszenia należące do kategorii naruszeń odpowiednio poważniejszych. Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń organy państw członkowskich mają obowiązek brać pod uwagę następujące czynniki:

 • Wagę naruszenia (PN lub BPN),
 • Czas (okres przynajmniej roku od daty kontroli),
 • Liczbę pojazdów wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem (średnio na rok).

Generalny schemat przeliczania przedstawia się następująco:

 • 3 PN / pojazd / rok = 1 BPN
 • 3 BPN / pojazd / rok = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji

Liczba naruszeń w przeliczeniu na pojazd na rok stanowi średnią wartość obliczoną poprzez podzielenie całkowitej liczby wszystkich naruszeń o tym samym poziomie przewinienia (PN lub BPN) przez średnią liczbę pojazdów użytkowanych w ciągu roku. Wzór obliczania częstotliwości naruszeń przewiduje maksymalny próg dla występowania poważnych naruszeń, powyżej którego będą one uznawane za poważniejsze. Co istotne państwa członkowskie mogą ustanowić bardziej rygorystyczne progi. Pod warunkiem, że są one przewidziane w ich krajowych postępowaniach administracyjnych dotyczących oceny dobrej reputacji.

 

Drugie rozporządzenie

W drugim z ww. rozporządzeń określono ogólny wzór pozwalający na dokonanie oceny ryzyka unijnych przedsiębiorstw transportu drogowego. Przy ocenie ryzyka należy uwzględnić liczbę i wagę naruszeń unijnych przepisów dotyczących transportu drogowego popełnionych przez przewoźników drogowych i ich kierowców. Wskaźnik oceny ryzyka jest rejestrowany w krajowych systemach oceny ryzyka ustanowionych na mocy dyrektywy 2006/22/WE w sprawie egzekwowania przepisów.

Na podstawie rzeczonych wyliczeń przewoźników klasyfikuje się według następujących przedziałów ryzyka:

 • szary przedział – przewoźnicy, u których nie przeprowadzono kontroli,
 • zielony przedział – 0-100 punktów: przewoźnicy niskiego ryzyka,
 • pomarańczowy przedział – 101-200 punktów: przewoźnicy średniego ryzyka,
 • czerwony przedział – 201 punktów lub więcej: przewoźnicy wysokiego ryzyka.

Komisja Europejska wskazuje, iż kolejnym krokiem ma być zapewnienie inspektorom drogowym dostępu do przedmiotowych danych dotyczących ocen ryzyka. Przedmiotowe rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 20 dni od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a zatem w dniu 23 maja 2022 r.

 

Kancelaria KOBEN z powodzeniem prowadzi od lat między innymi postępowanie w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji. Ponadto zapewniamy kompleksową, profesjonalną obsługę, merytoryczne wsparcie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

 

* 1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/694 z dnia 2 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/403 w odniesieniu do nowych poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego.

* 2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/695 z dnia 2 maja 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnego wzoru służącego obliczeniu stopnia ryzyka przedsiębiorstw transportowych.

 

Źródła:

 

Skontaktuj się z nami! Nasi prawnicy dokonają analizy Twojej sprawy i zaproponują optymalne rozwiązanie dla Twojej sprawy. Jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie obserwuj nasze social media (FacebookLinkedIn)!

Scroll to Top