Kancelaria transportowa

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O LICZBIE KIEROWCÓW

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O LICZBIE KIEROWCÓW

 

 

Styczniowa nowelizacja ustawy o transporcie drogowym (ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2022 r. poz. 209) nałożyła na przewoźników drogowych kolejne obowiązki.

Jednym z nich jest konieczność corocznego składania przez przewoźnika oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym o liczbie kierowców – bez względu na formę zatrudnienia oraz o średniej arytmetycznej liczby kierowców wykonujących operacje transportowe, za rok poprzedni.

Dotyczy to wszystkich podmiotów posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a informację za rok poprzedni należy złożyć do dnia 31 marca roku następnego.

Zgodnie bowiem z aktualnym brzmieniem artykułu 7a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy lub Główny Inspektor Transportu Drogowego) w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym liczbę kierowców, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Nakładający powyższy obowiązek przepis wszedł w życie w dniu 1 marca 2022 r., jednak jak wskazuje oficjalna informacja Głównego Inspektora Transportu drogowego w tym zakresie obowiązek będzie musiał być wypełniony przez przewoźników po raz pierwszy dopiero od 2023 roku. Wynika to z faktu, iż przepis, jaki go wprowadził zaczyna obowiązywać dopiero w 2022 r., a dokładanie od 1 mara 2022 r. Tym samym przewoźnicy będą zobowiązani do przekazywana pierwszej informacji, o której mowa w art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym dopiero za rok 2022 – do dnia 31 marca 2023 r.

Informacja GITD dostępna jest pod adresem: INFORMACJA 8/2022

Scroll to Top