Kancelaria transportowa

Kary za brak opłaty w systemie e-TOLL

Kary za brak opłaty w systemie e-TOLL

 

Na przestrzeni ostatnich miesięcy ruszyła lawina postępowań administracyjnych, wszczętych w związku z naruszeniami polegającymi na braku uiszczenia opłaty drogowej w e-TOLL. Co istotne, postępowania często dotyczą naruszeń wykrytych kilka miesięcy wstecz, jeszcze w okresie początkowym działania systemu.

Do przeprowadzenia kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz kontroli umieszczonych w pojeździe urządzeń mobilnych, pokładowych (OBU) lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego (ZSL), jak również ewentualnego nałożenia kary uprawniony jest Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Kara może zostać nałożona na właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu lub na korzystającego z dróg niebędącego właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu, jak również na kierującego pojazdem m.in. w przypadku wprowadzenia do urządzenia nieprawidłowych danych o kategorii pojazdu.

Wysokość kary nakładanej decyzją administracyjną po przeprowadzeniu postępowania, w zależności od naruszenia, waha się w granicach od 250 zł do 1500 zł. Należy jednak mieć na uwadze, że w ciągu jednej doby można nałożyć tylko jedną karę za każde z następujących naruszeń:

  • naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej,
  • używanie urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, jeśli skutkuje ono uiszczeniem opłaty w niepełnej wysokości,
  • brak rejestracji pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną,
  • wprowadzenie do rejestru uiszczających opłatę elektroniczną niezgodnych ze stanem faktycznym danych pojazdu lub zespołu pojazdów oraz numeru referencyjnego urządzenia wykorzystywanego w pojeździe,
  • brak dołączenia w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną odwzorowań cyfrowych: dokumentów potwierdzających dane pojazdu samochodowego, jeżeli dane te nie zostały zgłoszone do centralnej ewidencji pojazdów, a także potwierdzenia złożenia zabezpieczenia w formie pieniężnej lub dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia (w przypadku rozliczania płatności w trybie z odroczoną płatnością)
  • brak aktualizacji danych zawartych w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną.

W praktyce oznacza to, że jeżeli podczas przejazdu nie zostanie uiszczona opłata, a sytuacja powtórzy się np. trzykrotnie w ciągu jednego tygodnia, a nie będą to naruszenia powstałe w ciągu jednej doby (tj. od godziny 00.00 do 24.00 w tym samym dniu)  na przedsiębiorcę zostanie nałożona trzykrotność kary, zatem w sumie 4500 zł.

Postępowania wszczynane na skutek braku opłaty często wynikają z błędów technicznych niezawinionych przez przedsiębiorców, co jednak nie wyklucza ryzyka nałożenia kary pieniężnej i wiąże się z koniecznością wzięcia udziału w postępowaniu administracyjnym, w celu przedstawienia wyjaśnień i dowodów pozwalających na zwolnienie się z odpowiedzialności za naruszenie.

Kancelaria Koben pomaga przedsiębiorcom w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji i przedstawieniu niezbędnych wyjaśnień, zapewniając wsparcie merytoryczne i prawne podczas postępowania.

Ostatnio pozytywnie zakończyliśmy dwa postępowania prowadzone przeciw jednemu z przewoźników w związku z nieuiszczeniem opłaty drogowej, która na skutek wadliwego działania systemu nie została pobrana. Warto pamiętać, że naruszenie to jest zagrożone karą w wysokości 1500 zł.

Po skutecznym wykazaniu dopełnienia przez przedsiębiorcę spoczywających na nim obowiązków, w tym m.in. rejestracji w systemie oraz wyposażenia pojazdów w aktywne urządzenia pokładowe  postępowanie zostało umorzone.

Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy opłata nie została pobrana podczas przejazdu ustawodawca przewidział możliwość uregulowania należności w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu,  jeżeli do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS zostały przekazane dane geolokalizacyjne. Warto zatem monitorować opłaty rejestrowane na koncie e-TOLL, ponieważ wczesne wykrycie nieprawidłowości w systemie może zapobiec wszczęciu postępowania administracyjnego skutkującego nałożeniem wysokiej kary.

Scroll to Top