Kancelaria transportowa

DANIA – ruszyły kontrole za pośrednictwem systemu IMI

DANIA – ruszyły kontrole za pośrednictwem systemu IMI

 

 

Ruszają pierwsze kontrole delegowania kierowców za pośrednictwem systemu IMI w Danii.

Duński Urząd ds. Ruchu Drogowego (Færdselsstyrelsen) jako organ uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania kierowców, przystąpił do przesyłania wniosków o udostępnienie dokumentacji dotyczącej kierowców delegowanych na terytorium Danii. Kontrola dotyczy kierowców, których okres delegowania na terytorium Danii zakończył się – deklaracje wygasły.

Wnioski o udostępnienie odpowiednich dokumentów składane są za pośrednictwem systemu IMI. Informacja o nowym wniosku jest widoczna w Portalu Delegowania Kierowców (IMI).

Wniosek ogranicza się do wskazania organu, Państwa Członkowskiego, kierowcy, którego sprawa dotyczy, oraz dokumentów, które należy przesłać do organu – informacje te dostępne są w języku polskim.

Kontrola obejmuje okres delegowania kierowcy wskazany w deklaracji delegowania.

Wymienione we wniosku dokumenty należy wgrać do systemu IMI i za jego pośrednictwem przesłać do odpowiedniego organu, istnieje również możliwość przesłania osobno krótkiej wiadomości tekstowej.

Przypominamy, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. w artykule 1 ust. 11 lit. c nakłada na przewoźnika obowiązek przesłania za pośrednictwem publicznego interfejsu połączonego z IMI, na bezpośredni wniosek właściwych organów państwa członkowskiego, do którego kierowca został delegowany – po okresie delegowania, kopii następujących dokumentów:

  • zgłoszenia delegowania złożonego za pośrednictwem IMI;
  • dowodów potwierdzających wykonywane przewozy odbywające się w przyjmującym państwie członkowskim, np. elektronicznego listu przewozowego (e-CMR) lub dowodów potwierdzających wykonywanie przewozów kabotażowych, zawierających dane wymagane przez art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009;
  • zapisów tachografu, a w szczególności symboli państw członkowskich, w których kierowca przebywał podczas wykonywania międzynarodowych przewozów transportu drogowego lub przewozów kabotażowych, zgodnie z wymogami dotyczącymi rejestracji i prowadzenia dokumentacji na podstawie rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014;
  • dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia kierowcy w odniesieniu do okresu delegowania;
  • umowy o pracę lub dokumentu równoważnego w rozumieniu art. 3 dyrektywy Rady 91/533/EWG 21;
  • ewidencji czasu pracy kierowców;
  • dowodów zapłaty wynagrodzenia.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2020/1057 przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów w terminie 8 tygodni od dnia złożenia przez organ wniosku.

Brak przedłożenia dokumentów w terminie może skutkować zwróceniem się przez organ żądający dokumentacji z wnioskiem o wzajemną pomoc do właściwego organu w państwie siedziby przedsiębiorcy, który zobowiązany jest dostarczyć dokumenty w terminie 25 dni od złożenia wniosku o pomoc wzajemną przez organ kontrolujący.

Przypominamy również, że przewoźnicy są zobowiązani do zapewnienia, aby kierowca dysponował – w postaci papierowej lub elektronicznej – wymienionymi poniżej dokumentami,  a na kierowcach spoczywa obowiązek przechowywania ich i udostępniania na żądanie podczas kontroli drogowej:

  • zgłoszenia delegowania złożonego za pośrednictwem IMI;
  • dowodów potwierdzających wykonywane przewozy odbywające się w przyjmującym państwie członkowskim, np. elektronicznego listu przewozowego (e-CMR) lub dowodów potwierdzających wykonywanie przewozów kabotażowych, zawierających dane wymagane przez art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009;
  • zapisów tachografu, a w szczególności symboli państw członkowskich, w których kierowca przebywał podczas wykonywania międzynarodowych przewozów transportu drogowego lub przewozów kabotażowych, zgodnie z wymogami dotyczącymi rejestracji i prowadzenia dokumentacji na podstawie rozporządzeń (WE) nr 561/2006 i (UE) nr 165/2014.

 

Potrzebujesz pomocy przy nowym systemie? Poza zgłoszeniami i wskazaniem przedstawiciela, system IMI służy do wymiany informacji ze służbami kontrolnymi w całej Unii.

Poznaj szczegóły usługi:

https://koben.pl/imi-zgloszenia-kierowcow/

Skontaktuj się już dziś i poznaj naszą ofertę

https://koben.pl/kontakt/

 

Scroll to Top