Kancelaria transportowa

UŁATWIENIA W UZYSKIWANIU WIZ KRAJOWYCH DLA OBYWATELI UKRAINY I BIAŁORUSI OD 30 SIERPNIA BR.

UŁATWIENIA W UZYSKIWANIU WIZ KRAJOWYCH DLA OBYWATELI UKRAINY I BIAŁORUSI OD 30 SIERPNIA BR.

 

30 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie do 31 grudnia 2022 r. cudzoziemcy będący obywatelami Republiki Białorusi i Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wizy krajowej.

Wniosek do ministra właściwego do spraw zagranicznych może złożyć także cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, który w dniu złożenia tego wniosku  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie oraz który posiada obywatelstwo Republiki Białorusi lub Ukrainy i będzie wykonywać pracę w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

Niestety, na chwilę obecną brak jest oficjalnego komunikatu w sprawie procedury uzyskiwania wiz krajowych w wyżej opisanym trybie.

Scroll to Top