Kancelaria transportowa

KABOTAŻ ORAZ OBOWIĄZKOWE ŚWIADECTWA KIEROWCY W TRANSPORCIE LEKKIM

KABOTAŻ ORAZ OBOWIĄZKOWE ŚWIADECTWA KIEROWCY W TRANSPORCIE LEKKIM

 

Przypominamy, iż przewoźnicy  wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o DMC 2,5-3,5 tony zatrudniający lub korzystający z usług kierowcy,  który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE ani rezydentem długoterminowym w rozumieniu dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r., są zobowiązani do ubiegania się o świadectwo kierowcy dla takiego pracownika.

Na podstawie art. 32b Ustawy o transporcie drogowym, świadectwo kierowcy jest wydawane przez GITD i potwierdza legalne zatrudnienie pracownika spoza UE u danego przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z art. 32 ust 5b wspomnianej ustawy do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy dla kierowcy wykonującego przewozy wyłącznie pojazdem lub zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony, należy dołączyć:

1)           kopię licencji wspólnotowej;

2)           zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz kopie orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy:

3)           kserokopię dokumentu tożsamości;

4)           kserokopię prawa jazdy;

5)           kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

 

Warto podkreślić, że obowiązek złożenia takiego wniosku spoczywa na pracodawcy.

 

Przypominamy również, iż zmiana rozporządzenia nr 1072/2009 przyniosła również zmiany w przewozach kabotażowych busami ciężarowymi o tonażu 2,5 – 3,5 t!

Zgodnie z art. 2 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych przewóz kabotażowy to krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim.

Uprawnionym do wykonywania przewozu kabotażowego jest każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający licencję wspólnotową,  którego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy.

Do tzw. transportu lekkiego mają również zastosowane pozostałe zasady kabotażu m. in. zasady obliczania 4-dniowego „cooling-off” czy  pojęcie 3-dniowego limitu dla przewozu kabotażowego.

 

Scroll to Top