Kancelaria transportowa

Baza eksploatacyjna – obowiązek złożenia oświadczenia do 15.01.2023 r.

Baza eksploatacyjna – obowiązek złożenia oświadczenia do 15.01.2023 r.

Do dnia 15 stycznia 2023 r. – przedsiębiorcy muszą złożyć do organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną, spełniającą obecne wymagania.

Bazę eksploatacyjną polski ustawodawca definiuje jako miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły oraz posiadające co najmniej jeden z elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Ponadto zgodnie z ustawą o transporcie drogowym wymóg, aby na bieżąco i w sposób regularny dysponować liczbą pojazdów zarejestrowanych lub wprowadzonych do ruchu i dopuszczonych do użytkowania zgodnie z polskimi przepisami, i kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej na terytorium RP, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przez przedsiębiorcę przewozów uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium RP, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z uwzględnieniem przypadku posiadania kilku baz eksploatacyjnych. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

Obowiązek dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

Wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej właściwego Starostwa oraz na stronie Głównego Inspektora Transportu Drogowego (https://www.gov.pl/attachment/7334ddf0-4474-4db8-b39f-fcff66c76524).

Przypominamy, iż zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 i 2 k.p.a. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

  • wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód jego otrzymania;
  • zostało nadane litem poleconym w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej;

Dodatkowo warto wspomnieć, iż po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca ma obowiązek przedkładać corocznie organowi, który wydał mu zezwolenie (Starosta / GITD), w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  1. oświadczenie o liczbie zatrudnionych kierowców na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Więcej informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem:

https://koben.pl/obowiazek-zlozenia-oswiadczenia-o-liczbie-kierowcow/.

Scroll to Top