Kancelaria transportowa

Zakaz odpoczynków 45h w kabinie – Komisja Europejska wyjaśnia

Zakaz odpoczynków 45h w kabinie – Komisja Europejska wyjaśnia

Branża transportowa wreszcie doczekała się reakcji Komisji Europejskiej, w odpowiedzi na wielokrotne skargi dotyczące prowadzenia kontroli na drodze w poszczególnych Państwach Członkowskich.

Przedmiotem budzącym uzasadnione wątpliwości przewoźników z całej Europy, jest dopuszczalność żądania przez służby kontrolujące dokumentów potwierdzających odebranie tygodniowego odpoczynku poza kabiną pojazdu.

W myśl art. 8 ust. 8 rozporządzania (WE) nr 561/2006 regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz dowolny tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Kierowcy powinni mieć zapewnione miejsce zakwaterowania, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną, a koszty zakwaterowania poza pojazdem powinien pokryć pracodawca.

Praktyką poszczególnych organów stało się żądanie od kontrolowanych kierowców potwierdzenia, poprzez okazanie np. rachunku za hotel, na dowód odbioru odpoczynku w sposób zgodny z art. 8 ust. 8 rozporządzenia 561/2006.

Zgodnie z opublikowanym stanowiskiem KE, opisane powyżej działania organów państwowych nie znajdują umocowania w prawie unijnym. Komisja wskazała, że art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 165/2014 w sposób wyczerpujący określa rodzaj dokumentów, które kierowca jest zobowiązany okazać podczas kontroli drogowej. Katalog dokumentów obejmuje, w przypadku tachografów analogowych:

  • wykresówki z bieżącego dnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 28 dni;
  • kartę kierowcy, jeśli ją posiada; oraz
  • wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

oraz w przypadku tachografów cyfrowych:

  • kartę kierowcy;
  • wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006;
  • wykresówki odpowiadające okresowi, o którym mowa w poprzednim punkcie, w trakcie którego prowadził on pojazd wyposażony w tachograf analogowy.

Dodatkowo, jak wskazano w nocie KE, art. 34 ust. 3 rozporządzenia 165/2014 stanowi, że Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu.

Analizując powyższe przepisy, Komisja ustaliła, że kierowca lub jego pracodawca może zostać ukarany za nieprzestrzeganie zakazu odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku (lub odpoczynku dłuższego niż 45 godzin w ramach rekompensaty) w kabinie pojazdu tylko wtedy, gdy kierowca zostanie poddany kontroli podczas odbierania odpoczynku w kabinie. Oznacza to, że tylko kierowca złapany na gorącym uczynku może zostać ukarany za odbiór tygodniowego odpoczynku w kabinie.

Jednocześnie, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przez organy krajowe kontroli dotyczącej wcześniejszych odpoczynków tygodniowych, które mogły być wykorzystane w innym państwie członkowskim. Jednak niedopuszczalne jest żądanie od kierowcy dokumentu potwierdzającego odebranie odpoczynku poprzedzającego kontrolę drogową poza pojazdem.

Komisja zastrzegła jednak, że w przypadku, gdy ustawodawstwo danego państwa dopuszcza jako dowód naruszenia ustne przyznanie się kierowcy do odbioru odpoczynku w pojeździe, przepisy unijne nie stanowią przeszkody dla nałożenia kary na takiej podstawie.

Dodatkowo, KE wskazała, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do przestrzegania zakazu odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w pojeździe, którego nie da się ustalić z powodu braku dowodów lub dostatecznych danych, organy kontrolujące mogą zwrócić się do właściwego organu w innym państwie członkowskim w celu udzielenia pomocy i wyjaśnienia sytuacji.

Kancelaria KOBEN pomaga przewoźnikom w przygotowaniu wyjaśnień po kontroli na drodze na terenie całej Europy. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.koben.pl 

Scroll to Top