Kancelaria transportowa

Wielka Brytania – wzrost kar za przekroczenie granicy z nielegalnymi imigrantami

Wielka Brytania – wzrost kar za przekroczenie granicy z nielegalnymi imigrantami

Z dniem 13 lutego 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy określające wysokość i sposób wymiaru kar nakładanych na przewoźników i kierowców za przekroczenie granicy z nielegalnymi imigrantami w pojeździe.

Kary nakładane będą na przedsiębiorców oraz inne osoby odpowiedzialne za dwa rodzaje naruszeń, wyszczególnione w Immigration and Asylum Act 1999:

 • niezabezpieczenie pojazdu oraz
 • przewożenie osób nieuprawnionych do legalnego przekroczenia granicy.

Zasady wymiaru kary – brak zabezpieczenia

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów maksymalny wymiar kary za niezabezpieczenie pojazdu zgodnie z sekcją 31A Immigration and Asylum Act 1999 wynosi £6,000 na osobę odpowiedzialną za zdarzenie. Maksymalna kara łączna (maksymalna całkowita kara, która może zostać łącznie nałożona na wszystkie osoby odpowiedzialne za zdarzenie z sekcji 31A) wynosi £12,000.

Wytyczne w zakresie nakładania kar przewidują zróżnicowane wysokości w zależności od okoliczności danego przypadku.

 1. Jeżeli na osobę odpowiedzialną za naruszenie nie została nałożona kara w ciągu pięciu lat przed datą badanego incydentu, maksymalna wysokość kary wynosi £1,500;
 2. Jeżeli na osobę odpowiedzialną za naruszenie została nałożona jedna kara w ciągu pięciu lat przed datą badanego incydentu, maksymalna wysokość kary wynosi £3,000;
 3. Jeśli na osobę odpowiedzialną nałożono dwie lub więcej kar w ciągu pięciu lat przed datą badanego incydentu, maksymalna wysokość kary wynosi £6,000.

Następujące kwestie zostaną też wzięte pod uwagę przy badaniu możliwości dalszego obniżenia kary w stosunku do wysokości określonych w punktach 1-3 powyżej:

 • 50% zniżka zostanie zastosowana od wyjściowego poziomu kary, jeśli podmiot odpowiedzialny jest akredytowany przy Civil Penalty Accreditation Scheme,

Sekretarz stanu może również wziąć pod uwagę wszelkie inne kwestie, które uzna za istotne.

Uwaga! Jeżeli kara została nałożona na osobę, która jest kierowcą pojazdu ciężarowego na podstawie umowy z właścicielem pojazdu lub jego najemcą (niezależnie od tego, czy jest to umowa o pracę, czy nie), kierowca i właściciel odpowiadają solidarnie za karę nałożoną na kierowcę (niezależnie od tego, czy kara została nałożona również na właściciela lub najemcę).

Zasady wymiaru kary – przewóz osób

Maksymalny wymiar kary za przewożenie nielegalnych imigrantów na mocy sekcji 32 Immigration and Asylum Act 1999 wynosi £10,000 za jedną osobę wykrytą w pojeździe. Maksymalna łączna kara nałożona w sumie na każdy z odpowiedzialnych podmiotów za jedną osobę wykrytą w pojeździe wynosi £20,000.

Wysokość kary zostanie określona indywidualnie, z zastrzeżeniem poniższych uwag dotyczących wcześniejszej odpowiedzialności:

 1. Jeżeli na osobę odpowiedzialną za naruszenie nie została nałożona kara w ciągu pięciu lat przed datą badanego incydentu, maksymalna wysokość kary wynosi £6,000;
 2. Jeżeli na osobę odpowiedzialną za naruszenie została nałożona jedna kara w ciągu pięciu lat przed datą badanego incydentu, maksymalna wysokość kary wynosi £10,000.

Również w tym przypadku organ weźmie pod uwagę następujące kwestie przy określaniu ewentualnego obniżenia wysokości kary:

 • 50% zniżka od wyjściowego poziomu kary zostanie zastosowana, jeśli podmiot odpowiedzialny jest akredytowany przy Civil Penalty Accreditation Scheme,
 • kolejne 50% zniżki zostanie zastosowane od wyjściowego wymiaru kary, jeżeli osobą ukaraną jest kierowca lub inna osoba obecna podczas wykonywania przejazdu do Zjednoczonego Królestwa i działała zgodnie z przepisami,
 • Kolejne 50% zniżki zostanie zastosowane, jeżeli podmiot, na który ma zostać nałożona kara nie jest kierowcą i nie był obecny podczas wykonywania przejazdu do Zjednoczonego Królestwa, ale jego działanie miało na celu zapewnienie zgodności z przepisami określającymi zasady bezpieczeństwa. 

Sekretarz stanu może również wziąć pod uwagę wszelkie inne kwestie, które uzna za istotne.

W przypadku nałożenia kary za przewóz osób nielegalnie przekraczających granicę zasady odpowiedzialności są analogiczne do opisanych w części dotyczącej kar za brak zabezpieczenia pojazdu.

Kancelaria KOBEN oferuje pomoc w procesie akredytacji przy Civil Penalty Accreditation Scheme. Dzięki przeprowadzonemu procesowi akredytacji, możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności podczas kontroli lub znaczne obniżenie kary. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt: dok@koben.pl

Sytuacja majątkowa

Organ rozważy wnioski ukaranych podmiotów o zastosowanie kryterium zamożności w celu zmniejszenie pozostałego poziomu kary.

W przypadku osób fizycznych, w badaniu sytuacji materialnej uwzględnione zostaną dochody tej osoby, w tym wszelkie dochody osiągnięte z tytułu nadgodzin, w okresie trzech miesięcy przed zdarzeniem. Przy określaniu dokładnej wysokości kary organ weźmie pod uwagę wszelkie oświadczenia złożone przez daną osobę, dotyczące jej osobistej sytuacji finansowej, takich jak wydatki.

W przypadku firm, na które nałożono karę, kryterium zamożności będzie brane pod uwagę wyłącznie dla firm z sektora MŚP, zgodnie z zasadami określonymi w poniższej tabeli, w której kolumny oznaczają od lewej: rozmiar przedsiębiorstwa, wysokość obrotu lub bilans, liczba pracowników oraz minimalną zniżkę, o którą może zostać zredukowana pozostałość kary.

Organ może również rozważyć wszelkie inne kwestie, które uzna za stosowne.

Kryterium zamożności jest rozpatrywane na wniosek strony ukaranej, po dostarczeniu przez nią odpowiednich dokumentów przetłumaczonych na język angielski lub walijski, przez tłumacza przysięgłego.

Kancelaria Koben od wielu lat z powodzeniem pomaga Klientom podczas postępowań prowadzonych przez brytyjską Border Force w zakresie przewozu nieuprawnionych osób oraz przemytu.

Scroll to Top