Kancelaria transportowa

NOWY SYSTEM OCENY RYZYKA PRZEWOŹNIKÓW

NOWY SYSTEM OCENY RYZYKA PRZEWOŹNIKÓW

Z projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego nowego systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowych wynika, że to przewoźnicy którzy podczas transportu drogowego zbyt często łamią przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, będą kontrolowani w pierwszej kolejności.

Projekt wynika z przepisów zakładających wprowadzenie wspólnego dla wszystkich państw członkowskich wzoru służącego obliczaniu stopnia ryzyka występowania naruszeń w czasie prowadzenia pojazdu.

W projekcie wyróżniamy dwa systemy oceny ryzyka (podobnie jak w dotychczas obowiązujących przepisach):

– naruszenia dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów;

– naruszenia dotyczące stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4 (w tym zakresie projekt opiera się na dotychczasowych regulacjach).

Przy obliczaniu stopnia ryzyka będą brane pod uwagę wyniki wszystkich kontroli zarówno drogowych jak i w siedzibie przedsiębiorcy, zakończonych stwierdzeniem naruszeń jak i zakończonych bez stwierdzenia naruszeń, przeprowadzanych przez ITD.

Uwzględniane będą naruszenia stwierdzone decyzją ostateczną, prawomocnym mandatem karnym lub orzeczeniem o nałożeniu kary z okresu dwóch lat.

Poniżej przedstawiamy nowy wzór:

R – ogólny stopień ryzyka przedsiębiorstwa

n – liczba naruszeń danego rodzaju na pojedynczą kontrolę ( wszystkie rodzaje kontroli)

i – pojedyncza kontrola

v – ważony wynik w zależności od rodzaju / wagi naruszenia

NN – najpoważniejsze naruszenie

BPN – bardzo poważne naruszenie

PN – poważne naruszenie

NMW – naruszenie mniejszej wagi

N – liczba pojazdów skontrolowanych podczas pojedynczej kontroli

r – łączna liczba kontroli w przedsiębiorstwie

g – współczynnik związany ze stosowaniem przez przedsiębiorcę we wszystkich użytkowanych pojazdach inteligentnych tachografów zgodnych z rozdziałem II rozporządzenia (UE) nr 165/ 20144

współczynniki ważenia (v) wynoszą odpowiednio:

NMW = 1; PN = 10; BPN = 30; NN = 90.

Po przedstawieniu danych zawartych we wzorze dla każdego przewoźnika obliczany będzie ich stopień ryzyka – na podstawie tego podmioty będą klasyfikowane do jednego z czterech przedziałów ryzyka:

1) przedział szary (przewoźnicy, u których nie przeprowadzono kontroli);

2) przedział zielony (0–100 punktów: przewoźnicy niskiego ryzyka);

3) przedział pomarańczowy (101–200 punktów: przewoźnicy średniego ryzyka);

4) przedział czerwony (201 punktów lub więcej: przewoźnicy wysokiego ryzyka).

Następnie informacja o podmiotach zakwalifikowanych do przedziału czerwonego o wysokim stopniu ryzyka będzie udostępniana wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i Głównemu Inspektorowi Pracy, a podmioty te mają być typowane do kontroli w pierwszej kolejności.

Do czasu opracowania przez Komisję Europejską odpowiedniego aktu wykonawczego, wydanego na podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia 1071/2009, a także zmiany załącznika III do dyrektywy 2006/22/WE określającego wstępny wykaz naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i rozporządzenia (UE) nr 165/2014 i ich wagi, do systemu oceny ryzyka nie będą trafiać wyniki kontroli prowadzonych przez służby zagraniczne.

Po raz pierwszy wzór będzie można zastosować w 2024 roku – w odniesieniu do kontroli przeprowadzonych w roku 2023.

Stopień ryzyka obliczany będzie corocznie na podstawie wyników kontroli z dwóch lat. W odniesieniu do kontroli przeprowadzonych w 2022 zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

Obecnie rozporządzenie w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy jest na etapie konsultacji publicznych.

Kancelaria KOBEN świadczy m.in. usługi w zakresie sprawdzania wagi naruszeń i szkoleń kierowców w tym zakresie. Już teraz zadbaj o wiedzę swoich kierowców i zminimalizuj ryzyko występowania poważnych naruszeń. Prawidłowe zachowanie kierowców pozwala na zmniejszenie wagi naruszeń lub nawet ich wyeliminowania.

Skontaktuj się z nami: dok@koben.pl

Scroll to Top